• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Przedświąteczna sesja RM i przyjęcie budżetu

Przedświąteczna sesja RM i przyjęcie budżetu

Aktualności 14 Grudnia 2020

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach radni przyjęli budżet miasta na rok 2021.

Przedświąteczna sesja RM i przyjęcie budżetu

Skarbnik Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zbigniew Wojtyło omówił założenia przyszłorocznego budżetu, poinformował o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej - na temat budżetu na rok 2021, na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021. Pozytywne stanowisko radnych wyraził następnie radny Stanisław Breza, Przewodniczący Komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 213 418 651,07 zł, a wydatki 218 997 651,07 zł.

Zaplanowane na przyszły rok i najbliższe lata zadania priorytetowe to:

- zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE - poprawa jakości powietrza i ograniczenie CO2 oraz pyłów PM10;
 - likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie Familoków do sieciowego nośnika ciepła

- budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - ekologia i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
- adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń SP 8 na pomieszczenia przedszkolne - poprawa warunków edukacji przedszkolnej
- aktywna integracja w powiecie rybnickim - Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS
- odbudowa budynków przy ul. Wolności 25 oraz Hallera 6 po pożarze.

Planowany deficyt budżetu miasta wyniesie 5 579 000,00 zł. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu: przychody ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.000.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000, 00 zł a wynikające z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach tych środków w roku 2020 oraz przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 579 000,00 zł.

W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 2 radnych było przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

„Dzięki przyjętemu dokumentowi od przyszłego roku można rozpocząć realizację ważnych dla Gminy i Miasta przedsięwzięć” - podsumował Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny złożył podziękowania dla pracowników Urzędu i jednostek na czele ze Skarbnikiem Gminy i Miasta za przygotowanie projektu budżetu, podziękował również radnym za współpracę i wspólne określanie kierunków rozwoju dla Gminy i Miasta:

„Dziękuję za przyjęcie budżetu, ale także dziękuję wszystkim którzy ten budżet przygotowywali. Budżet to nie jest łatwy dokument, to najważniejsza uchwała, która dotyczy funkcjonowania Urzędu i jednostek. Uchwała, która determinuje rozwój gminy, a także pozwala realizować politykę gminną, która jest ustalona w strategii rozwoju. W przyjętym budżecie mamy zapisanych szereg zadań i dołożymy wszelkich starań, aby ten budżet pozytywnie zrealizować z korzyścią dla naszych mieszkańców. Mamy w sobie sporo pokory, bo za nami bardzo trudny rok, w kolejnym budżecie musieliśmy także uwzględnić nie tylko środki na rozwój gminy, ale i na walkę z pandemią - komentował burmistrz. - Przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia chciałbym jeszcze Państwu podziękować i życzyć wszystkiego dobrego, aby nasza współpraca układała się pomyślnie, dla dobra społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ”.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych, przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK.

Uzasadnienie uchwały:

„W związku z kolejnym etapem prac dotyczących przebiegu ciągu nr 7 linii kolejowej nr 170, po konsultacji z samorządem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu 13 listopada 2020 roku, na których omówiono proponowane warianty przebiegu linii kolejowej nr 170 przez teren naszej Gminy oraz harmonogram dalszych prac, Rada Miejska wyraża sprzeciw wobec nowej propozycji przebiegu wariantu nr 64 i nr 64 A, który skręcając na wysokości węzła Rybnik autostrady A1 na wschód, głęboko ingeruje w tereny  zamieszkałe sołectwa Bełk, a także tereny inwestycyjne, co jest absolutnie nieakceptowane. Pozostawienie trasy przebiegu wariantu nr 61 oraz nr 62, która przecina tzw. „Pojezierze Palowickie” jedno z najbardziej cennych przyrodniczo obszarów Parku CKKRW, które tworzą niepowtarzalną możliwość spędzania czasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą mieszkańcom Gminy, jak i okolicznych miast (Żory, Rybnik, Gliwice, Mikołów), skutkuje utratą tych terenów. Jednocześnie proponowany przebieg wariantów przecina sołectwo Palowice na dwie części co spowoduje destrukcyjną ingerencję w życie mieszkańców i infrastrukturę sołectwa z ponad 700-letnią tradycją, spadek wartości nieruchomości oraz atrakcyjności miejscowości pod względem mieszkaniowym, turystycznym i rekreacyjnym. Proponowany przebieg linii kolejowej nr 170 przez Gminę w ww. wariantach jest nie do zaakceptowania przez Radę Miejską oraz mieszkańców sołectw Palowice, Szczejkowice, Bełk, czego wyrazem jest protest tych środowisk przesłany do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rada Miejska podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwałach nr XVII/198/20 z dnia 28 lutego 2020 roku oraz nr XXII/242/20 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK”.

Na zakończenie, życzenia świąteczne złożyli także Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz radni. W przedświątecznym czasie nie zabrakło kolejnych akcentów nawiązujących do tradycji Bożego Narodzenia. Radni wsparli także Szlachetną Paczkę.

 

Na zdjęciach: Przedświąteczna sesja RM

do góry