• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 4031/187 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 4031/187 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko

Ogłoszenia Burmistrza 31 Stycznia 2023

Przedmiot przetargu: Przedmiotem zbycia jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4031/187 o powierzchni 0,1603 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00170342/3 - dział III i IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko, w rejonie  ul. Jesionka. Kształt działki jest wydłużony o szer. ok. 3 mi dł. ok. 530 m .Teren w części południowej opadający w kierunku południowym, w części północnej opadający ku autostradzie. Działka ta jest niezabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość nie posiada dostępu do uzbrojenia.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/323/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r. poz. 1055) - działka nr 4031/187 położona jest częściowo w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu 1PU) oraz częściowo w terenie zieleni izolacyjnej (symbol planu 1ZI).

Ze względu na brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 4031/187 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza: 120 000, 00 zł netto (sto dwadzieścia tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 03.03.2023 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2023 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy  ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

 Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 85.

                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 4031/187 położonej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dębieńsko.
  2. mapa poglądowa.

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie dz. 4031 187 obr Dębieńsko.pdf 2.32MB Plik: Ogłoszenie dz. 4031 187 obr Dębieńsko.pdf
pdf mapa poglądowa (3).pdf 635.94KB Plik: mapa poglądowa (3).pdf
doc Ogłoszenie dz. 4031 187 obr Dębieńsko.doc 857KB Plik: Ogłoszenie dz. 4031 187 obr Dębieńsko.doc

do góry