Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 5 Maja 2013

Informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
9 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 marca 2013 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2013,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
3/ powołanie doraźnej Komisji Statutowej,
4/ ustalenia składu doraźnej Komisji Statutowej,
5/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012,
6/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012,
7/ przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2013 roku,
8/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. Leszczyny),
9/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. Leszczyny),
10/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. Dębieńsko),
11/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego pokrycia dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Punktu Przedszkolnego "Tęczowe" w Żorach przy a. Zjednoczonej Europy 20,
12/ zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
13/ wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości komunalnej przekazanej 
w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 

                                     

                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                dr inż. Marek Profaska

do góry