Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 30 Kwietnia 2015

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81poz.2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
8 maja 2015r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 marca 2015r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 5. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 6. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 7. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,

 8. powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku,

 9. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014,

 10. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014,

 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Bełk),

 12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Szczejkowice),

 13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Dębieńsko),

 14. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,

 15. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 16. sprostowania omyłki w uchwale Nr VII/102/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 17. przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2014.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry