• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.06.2023r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.06.2023r.

Aktualności 23 Czerwca 2023

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców,  iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się  29 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 maja 2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2022 rok:
1) debata nad Raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania.
8. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2022 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2022,
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,
3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
4) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencje 2024 - 2027,
5) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach, w celu zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
6) podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji dotyczącej inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) i o zmianie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 326),
7) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych w Czerwionce-Leszczynach.
Projekty uchwał
12. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
13. Wolne głosy.
14. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry