• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.06.2022r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 29.06.2022r.

Aktualności 24 Czerwca 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 14.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 maja 2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2021 rok:
1) debata nad Raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania.
8. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2021 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021,
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełk na lata 2022 - 2030,
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczejkowice na lata 2022 - 2030,
5) podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy zadania budowy sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w Czerwionce-Leszczynach wzdłuż ul. Bełkowskiej w zakresie obejmującym aleję kasztanowców uznanej za pomnik przyrody,
6) podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023,
7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ¼ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela,
9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Projekty uchwał
12. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
13. Wolne głosy.
14. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry