• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 28.04.2023r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 28.04.2023r.

Aktualności 24 Kwietnia 2023

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców,  iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnegow Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 marca 2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,
3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o poparcie działań mieszkańców Palowic, Szczejkowic i Bełku sprzeciwiających się budowie trasy Kolei Dużych Prędkości przez te miejscowości,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań zmierzających do ochrony wartościowego dla turystyki terenu tzw. Pojezierza Palowickiego w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,
5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/412/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania na drodze wojewódzkiej,
6) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego celem przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,
7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/381/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
8) podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku,
10) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny,
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2022 dla Gminy Czerwionka-Leszczyny.
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry