Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 28.02.2020r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 28.02.2020r.

Aktualności 21 Lutego 2020

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
28 lutego 2020 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 31 stycznia 2020 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020,
3) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych,
4) podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny opakowań i naczyń plastikowych,
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup sprzętu endoskopowego wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.,
6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018 - 2022”, zmienionej uchwałą Nr L/555/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 maja 2018 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku,
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 8998),
9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Kałuży),
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Kolejowa),
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Polna),
13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości (MOSiR),
14) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (ZGM).

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry