• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.08.2023r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.08.2023r.

Aktualności 18 Sierpnia 2023

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), informuję Mieszkańców, iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach odbędzie się 25 sierpnia 2023 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 czerwca 2023 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubów Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023,
3) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach,
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku,
5) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza,
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Młyńskiej w obrębie Leszczyny,
7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r poz. 917 z późniejszymi zmianami),
8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,
9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025,
10) podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce-Leszczynach.

Projekty uchwał

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry