Projekt

Aktualności 8 Sierpnia 2008

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim realizuje, jako partner projekt "INICJATYWA" w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., który jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej.

Liderem jest Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, a drugim Partnerem - Izba Gospodarcza w Żorach. Celem projektu jest wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalych poprzez aktywne szkolenie i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia partnerstw na rzecz pozyskiwania funduszy unijnych dla osób pracujących w instytucjach ekonomii społecznej. Grupą docelową Projektu są podmioty ekonomii społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (kluby sportowe, jednostki OSP, zespoły śpiewacze, tameczne, chóry, parafie, koła gospodyń wiejskich, koła emerytów, rencistów, stowarzyszenia, fundacje, itp.). 

Rekrutacja uczestników programu z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbędzie się w dniu 20 sierpnia br. o godz. 1100 w Sali Rady (Główny budynek Urzędu). Instytucje zainteresowane udziałem w Projekcie mogą uzyskać dodatkowe informacje i zgłaszać deklaracje uczestnictwa w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim pod numerami telefonu: 032 455 49 85, 032 455 63 02, 032 455 69 14, osoba do kontaktu: Małgorzata Musioł.

Terminy rekrutacji, szkoleń i indywidualnego doradztwa

  1. Szkolenia:
    • Rekrutacja: od sierpnia do grudnia 2008 r.
    • Realizacja szkoleń: od października 2008 r. do listopada 2009 r.
  2. Doradztwo:
    • Rekrutacja: od sierpnia do grudnia 2008 r.
    • Prowadzenia doradztwa indywidualnego: od października 2008 r. do grudnia 2009 r.
do góry