• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku.

Ogłoszenia Burmistrza 24 Października 2018


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranego w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2018 roku w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych.

Obszar wsparcia: Zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym integracja społeczna mieszkańców gminy wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

Minimalny zakres działań:

 1. organizacja spotkania integracyjnego dla ok. 95 - mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (osoby starsze, samotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach), w tym:
  - zaplanowanie i zorganizowanie spotkania integracyjnego opartego na tradycji Świąt Bożego Narodzenia (np. łamanie się opłatkiem, słuchanie kolęd, wspólne kolędowanie,
  - uwzględnienie w programie spotkania z władzami samorządowymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  - organizacja części artystycznej (np. występy zespołów, solistów, grup teatralnych, wokalnych, amatorów/profesjonalistów, różnych grup wiekowych),
  - poczęstunek (w tym potrawy związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia),
  - zakup i przygotowanie paczek świątecznych dla uczestników (ok. 95 szt.),
 2. organizacja transportu dla osób schorowanych oraz zamieszkujących sołectwa i dzielnice Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (za wyjątkiem dzielnicy Czerwionka, w której zorganizowane zostanie spotkanie),
  promocja Wigilii dla samotnych (m.in. prasa, media lokalne),
  zaproszenia.

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł.

Zadanie może być realizowane w terminie od 1 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Preferowany termin Wigilii dla samotnych: 17-21 grudnia 2018r. - Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach.

Zarządzenie Nr 518/18 z dnia 22 października 2018 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert (w obu formach) upływa do dnia 15 listopada 2018 roku (do godz. 15.30):

1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku (Wigilia dla samotnych)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

1. Pełna treść ogłoszenia

2. Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku.

3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK

4. generator ofert on-line: www.witkac.pl

5.  witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja

do góry