Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Ogłoszenia Burmistrza 27 Listopada 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze 5 b Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok:

„Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”

w tym:

 • ZADANIE NR 1 - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - w tym osób niepełnosprawnych ruchowo - z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 35, z możliwością zwiększenia tego zapotrzebowania do 40 osób w okresie zimowym od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku i od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.
 • ZADANIE NR 2 – Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywaniem dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 3 z możliwością zwiększenia tego zapotrzebowania do 6 osób w okresie zimowym od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku i od 1 października do 31 grudnia 2016 roku.

 

Termin realizacji zadań od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wynosi 185 000,00 zł, w tym:

 1. na zadanie Nr 1 – 180 000,00 zł
 2. na zadanie Nr 2 – 5 000,00 zł

Zarządzenie Nr 640 z dn. 26 listopada 2015 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku:

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

 2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku (Obszar 5b)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 640/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku  wraz załącznikiem
 2. Informacja o konkursie
 3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
 4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 
 


do góry