Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze I - Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze I - Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Aktualności 13 Stycznia 2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze I - Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze I: Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zadania realizowane w ramach tych działań muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok:

 • organizacja programów profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia.
 • prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z problemami uzależnień,
 • zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców, poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Termin realizacji zadania od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2016 roku:

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

 2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku (Obszar I)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 13/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku wraz z załącznikami.
 2. Informacja o konkursie
 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 rok

 4. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
 5. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 6. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja


do góry