Strona główna/Urząd/Aktualności/Ostatnia sesja Rady Miejskiej

Ostatnia sesja Rady Miejskiej

Aktualności 11 Października 2018

Wczoraj w CKE odbyła się ostatnia planowana sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2014-2018. Nie zabrakło podsumowań, a także podziękowań za współpracę.


Burmistrz podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej, jego zastępcom oraz radnym w imieniu własnym oraz swoich współpracowników. „Podstawą wszelkich sukcesów jest atmosfera. Dotyczy to nie tylko pracy, ale każdego obszaru funkcjonowania człowieka - podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. - I za tę doskonałą atmosferę chciałbym dziś na ręce radnych złożyć podziękowania. Atmosfera zrozumienia i kompromisowego podejścia do wielu poważnych spraw towarzyszyła nam podczas każdej sesji Rady Miejskiej. Radni przez cztery lata reprezentowali swoje środowiska, ale myśleli także o całej gminie, bo najważniejszy jest odpowiedni wybór priorytetów. Dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, wypracowywaliśmy najlepsze rozwiązania bez kierowania się polityką, mając na celu dobro mieszkańców. Za wszystko, co zrobili Państwo dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny bardzo dziękuję. Wszystkim, którzy ponownie ubiegają się o mandat radnego życzę powodzenia. Startującym na urząd burmistrza również życzę powodzenia, szacunku do kontrkandydatów i dobrej kampanii, aby po wyborach można było sobie podać rękę i przez czas kolejnej kadencji nadal współpracować dla dobra gminy”.

 

Do podziękowań za współpracę dołączył się także Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

„W trakcie trwania VII kadencji, Rada Miejska podjęła szereg ważnych uchwał dotyczących: budżetu gminy, gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością gminy, planów zagospodarowania, działalności jednostek organizacyjnych, współpracy z jednostkami zewnętrznymi i innych. Łącznie procedowano około sześciuset uchwał” - podsumował Bernard Strzoda i również podziękował kierownictwu Urzędu Gminy i Miasta, naczelnikom, sołtysom, przewodniczącym rad dzielnic za bardzo dobrą współpracę.

 

Dla wyboru Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w wyborach 16 listopada 2014 roku utworzono 21 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybierano 1 radnego.

W trakcie wyborów wyłoniono spośród 83 kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie do Rady Miejskiej 21 radnych.

W skład Rady Miejskiej weszło ponownie 12 radnych z poprzedniej kadencji.

W związku z wyborem na Burmistrza Gminy i Miasta Wiesława Janiszewskiego, Komisarz Wyborczy wydał postanowienie o wygaśnięciu z mocy prawa mandatu radnego wybranego w okręgu nr 16. Uzupełnianie składu Rady miało odbyć się w formie wyborów uzupełniających w związku z tym, iż liczba kandydatów równa była liczbie mandatów, w naszej gminie nastąpiło obsadzenie mandatu radnego bez głosowania, radnym w Okręgu Wyborczym nr 16 został Michał Stokłosa.

Ostatecznie skład Rady Miejskiej przedstawiał się następująco:

 

1. Radny Janusz Babczyński
2. Radna Janina Binda
3. Radny Wacław Brózda
4. Radny Ryszard Jonderko
5. Radny Jerzy Kapszewicz
6. Radny Bogdan Knopik
7. Radny Waldemar Mitura
8. Radny Jan Pala
9. Radny Grzegorz Płonka
10. Radny Antoni Procek
11. Radny Leszek Salamon
12. Radny Artur Sola
13. Radny Michał Stokłosa
14. Radna Grażyna Strzelecka
15. Radny Bernard Strzoda
16. Radny Marek Szczech
17. Radny Józef Szczekała
18. Radna Jolanta Szejka
19. Radna Stefania Szyp
20. Radna Izabela Tesluk
21. Radny Grzegorz Wolny
 

 

Radni w kadencji tej Rady reprezentowali następujące ugrupowania:

 


 

 

Na sesji inauguracyjnej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2014 r. radni po uroczystym ślubowaniu przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej został radny Bernard Strzoda (uchwała Nr I/1/14 z 28 listopada 2014 r.).

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani radny Grzegorz Płonka, radny Antoni Procek, radny Józef Szczekała (uchwała Nr I/2/14 z 28 listopada 2014 r.).

Na sesji Rady w dniu 8 grudnia 2014 roku podjęto uchwały w sprawie powołania Komisji branżowych Rady, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego.

 

Powołano osiem Komisji Branżowych,

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący radny Jan Pala, Wiceprzewodnicząca radna Izabela Tesluk, Komisja liczyła 7 członków, odbyła 41 posiedzeń. Komisja przeprowadziła 17 kontroli jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy, skierowano 5 wniosków pokontrolnych do Burmistrza GiM. Corocznie opiniowała wykonanie budżetu gminy.

Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju - Przewodnicząca radna Jolanta Szejka, Wiceprzewodniczący radny Grzegorz Wolny, Komisja liczyła 7 członków, odbyła 37 posiedzeń. Komisja pilotowała wiele działań promocyjnych gminy między innymi: Industriadę, Festiwal Around The Rock, jarmarki świąteczne i inne. Komisja informowana była o realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta, inicjatywach lokalnych, pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - Przewodniczący radny Leszek Salamon, Wiceprzewodniczący radny Marek Szczech, Komisja liczyła 13 członków, odbyła 38 posiedzeń. Komisja na bieżąco śledziła działalność pomocy społecznej szczególnie w zakresie pomocy rodzinie. Kierowano wnioski mające na celu poprawę funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy, były to między innymi wnioski dotyczące opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej dzieci w szkołach.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego - Przewodniczący radny Wacław Brózda, Wiceprzewodniczący radny Janusz Babczyński, Komisja liczyła 13 członków, odbyła 40 posiedzeń, w tym 4 objazdowe. Złożono 65 wniosków z których 42 zostało załatwionych. Wnioski głównie dotyczyły poprawy infrastruktury drogowej.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca radna Stefania Szyp, Wiceprzewodnicząca radna Grażyna Strzelecka, Komisja liczyła 12 członków, odbyła 37 posiedzeń. Komisja na bieżąco śledziła zmiany związane z reformą systemu oświaty w gminie. Monitorowała realizację budowy boisk przyszkolnych według założonego planu. Zapoznawała się z informacjami o działalności placówek kulturalnych i sportowych z terenu gminy.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - Przewodniczący radny Ryszard Jonderko, Wiceprzewodniczący Michał Stokłosa, Komisja liczyła 9 członków, odbyła 42 posiedzenia. Komisja współpracowała z Izbami Rolniczymi, Kołami Łowieckimi, Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych. Podjęła szereg wniosków, jednym z najbardziej istotnych dla mieszkańców był wniosek o dofinansowanie do wymiany instalacji mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Na dzień dzisiejszy złożono 765 wniosków.

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami - Przewodniczący radny Waldemar Mitura, Wiceprzewodniczący radny Artur Sola, Komisja liczyła 10 członków, odbyła 38 posiedzeń. Komisja comiesięcznie uzyskiwała informacje dotyczące działalności Komisariatu Policji, Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Komisja skierowała 25 wniosków dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.

Komisja Budżetu i Finansów - Przewodniczący radny Bogdan Knopik, Wiceprzewodniczący radny Jerzy Kapszewicz, Komisja liczyła 14 członków, odbyła 40 posiedzeń. Na podkreślenie zasługuje fakt, że budżet z jakim rozpoczęto tę kadencję Rady w 2015 roku to dochody 110.796 tys. zł. wydatki 113.656 tys. zł. natomiast dochody w 2017 roku to 158.754 tys. zł., wydatki 164.254 tys. zł.

 

W trakcie kadencji w celu dokonania zmian w statucie Gminy i Miasta oraz statutach jednostek pomocniczych gminy powoływano komisję doraźną Statutową, w skład której wchodzili: radna Stefania Szyp, radny Jan Pala i radny Waldemar Mitura, który przewodniczył tej Komisji.

 

Przedstawicielem Gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju oprócz Burmistrza Gminy i Miasta został radny Grzegorz Płonka.

 

W kadencji tej Rady, Przewodniczący zwołał 55 posiedzeń sesji Rady Miejskiej,
w tym:

- 46 sesje zwyczajne,

- 9 sesji nadzwyczajnych

 

W poszczególnych latach odbyła się następująca ilość posiedzeń:

 


 

Procentowy udział radnych w posiedzenia Rady w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2014 rok 100 %

2015 rok 94,4 %

2016 rok 87,7 %

2017 rok 86,7 %

2018 rok 84,2 % (stan na 28.09.2018 r.)

 

W sumie podjęto 594 uchwały.

w 2014 roku 54 uchwały

w 2015 roku 150 uchwały

w 2016 roku 145 uchwał

w 2017 roku 159 uchwał

w 2018 roku 86 uchwał (do 28.09.2018 r.)

 

do góry