• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny

Aktualności 10 Lipca 2024

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach uchwały nr III/28/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny (link).

Mapa Leszczyny

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) w formie papierowej lub elektronicznej w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP oraz poczty elektronicznej na adres:   w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2024 r.

Formularz wniosku dostępny jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce Dokumenty do pobrania/Wydział Planowania Przestrzennego/Wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego. Granica obszaru objętego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko została określona na załączniku graficznym do ww. (uchwały).

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ka@czerwionka-leszczyny.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do dnia 31 lipca 2024 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
odt Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny 11.88KB Plik: Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny

top_baner
do góry