Strona główna/Urząd/Aktualności/Koronawirus - pakiet pomocowy dla przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Koronawirus - pakiet pomocowy dla przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Aktualności 19 Maja 2020

Komunikat w sprawie ulg podatkowych udzielanych przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą w ramach COVID-19.

Informujemy, że 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie zmiana art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, 568 i 695), wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. "TARCZA 2".

Nowelizacja tego przepisu wprowadza zmianę na podstawie której wsparcie udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.) w związku z COVID-19 zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (DZ. Urz. UE C 91I z 20.03.2020r.) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro.

W związku z powyższym, na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą z uwagi na pogorszenie sytuacji ekonomicznej, przewidziano możliwość udzielenia ulgi podatkowej w następującej formie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej, odsetek z zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wyłączeni są z udzielania tej formy pomocy przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 roku spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 10/ Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).

Pomoc publiczna w tej formie może być stosowana wyłącznie do 31 grudnia 2020r.

 
Aby skorzystać z ww. możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku należy wypełnić poniższe dokumenty:

- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych lub odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD). Wzór wniosku dostępny jest w załączeniu

lub

- wniosek o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD). Wzór wniosku dostępny jest w załączeniu

lub

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek z zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). Prosi się także o dopisanie na wniosku informacji o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD). Wzór wniosku dostępny jest w załączeniu.

W przedłożonym wniosku oprócz wskazania rodzaju preferowanej ulgi, rodzaju zobowiązania podatkowego wraz z okresami (np. podatek za dany kwartał przy osobach fizycznych lub za miesiąc/e przy osobach prawnych), a w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty - proponowane nowe terminy płatności.

 

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na jego przedsiębiorstwo lub prowadzoną działalność gospodarczą oraz dodatkowo przedstawić następujące dokumenty:

1. Informacje świadczące o pogorszeniu się sytuacji finansowej tj. spadku obrotów (sprzedaży towarów, usług) w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia stanu epidemii,

2. Wskazać, czy jego działalność została ograniczona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego(Dz. U. z 2020r. poz. 433 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku e sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491 z późn. zm.),

3. Prognozę co do dalszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, o ile to możliwe na tle całej branży,

4. Sytuację kontrahentów, z którymi współpracuje Wnioskodawca,

5. Korzyści jakie uzyska Wnioskodawca w przypadku pozytywnej decyzji organu podatkowego np. czy utrzyma miejsca pracy, zapewni środki finansowe niezbędne do utrzymania,

6. Z jakich innych form wsparcia skorzystał lub będzie mógł skorzystać,

7. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) - dotyczy osób prawnych,

8. Zeznania podatkowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. PIT-36, PIT-28, PIT-16A) - dotyczy osób fizycznych,

9. Informację o liczbie zatrudnionych osób,  

10. Wykaz wysokości zaległości z podziałem na: zaległości wobec kontrahentów, ZUS, podatkowe, kredyty bankowe pobrane na działalność gospodarczą, ze wskazaniem okresu jakiego dotyczą (do 3 m-cy, 3-6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy),

11. Wykaz należności i zobowiązań, ze wskazaniem okresu jakiego dotyczą (do 3 m-cy, 3-6 m-cy, 6-12 m-cy, powyżej 12 m-cy),

12. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej - dotyczy osób fizycznych - druk do pobrania.

 

Podatnik będący przedsiębiorcą lub osobą prowadząca działalność gospodarczą w przedłożonym wniosku powinien także wskazać, czy wnioskowana pomoc publiczna ma być rozpatrywana w ramach pomocy de minimis (do 200 tys. euro), czy pomocy innej niż de minimis w ramach COVID-19, na podstawie Komunikatu Komisji (do 800 tys. euro) i złożyć stosowne formularze:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami) oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - druki do pobrania.

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołów stwie wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zmianami) - w przypadku ubiegania sie o ulgę w spłacie w ramach CO VID-19 - druki do pobrania.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące form pomocy publicznej oraz jej kumulacji znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tj. https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php

W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233). 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047.

Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w urzędzie, przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub tradycyjną drogą pocztową.

 

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W razie pytań, można kontaktować się z Referatem Podatków pod numerami telefonów: (32)4295925, (32)4295971, (32)4295929, (32)4295975 oraz adresem mailowym: rp@czerwionka-leszczyny.com.pl

 

Załączniki: 

- Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności

- Wzór wniosku o rozłożenie na raty podatku

- Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek, opłaty prolongacyjnej

- Oświadczenie o stanie majątkowym

- Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o  pomoc de minimis

- Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis

- Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

 

do góry