Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Ogłoszenia Burmistrza 5 Października 2015

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 5.10.2015 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z  Gminną Radą Działalnośći Pozytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z poźń. zm.), w przedmiocie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

W terminie od 5.10.2015 r. do 19.10.2015r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta tut. Urzędu, ul. 3 Maja 19, tel. 32 43 12 251.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 475/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 paźdzernika 2015 roku oraz załącznik do Zarządzenia - projekt uchwały
 2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
do góry