Strona główna/Urząd/Aktualności/Komunikat KRUS - Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Komunikat KRUS - Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Aktualności 2 Kwietnia 2020

Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich przedłużenie na dalszy okres, i w ich sprawie nie zostało wydane nowe przed upływem terminu ważności starego, nie powinny się martwić


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że, wypłata:

- rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy;

- rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy;


- dodatków pielęgnacyjnych;

- świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji

zostanie przedłużona o trzy miesiące, pod warunkiem że termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do wyżej wymienionych świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Z powodu epidemii koronawirusa decyzje komisji dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń tymczasowo nie są wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie
przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostanie podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

Podstawa prawna: _Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)._

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawa prawna: _Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568__)._

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem - w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 - przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień
opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów jeszcze w tym miesiącu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rozpoczyna wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości, tj. w kwocie 1200 zł brutto.

Osoba, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), otrzyma tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, również przysługuje jedno świadczenie pieniężne. Emeryt i rencista nie musi składać wniosku o dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, bowiem Kasa wypłaci to świadczenie z urzędu w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych (tj. 10, 15, 20 i 25 kwietnia).

Podstawa prawna: _Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321).

Przypominamy, że KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty w swoich placówkach

Dla bezpieczeństwa interesantów, w związku z epidemią koronawirusa, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ograniczył kontakt pracowników placówki z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum. Dlatego aż do odwołania ograniczamy możliwość bezpośrednich wizyt w placówkach Kasy. Nie oznacza to ograniczenia naszej pracy. Apelujemy i zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi
możliwościami załatwienia swojej sprawy inną drogą niż kontakt osobisty.

Wiele spraw w KRUS-ie można obecnie załatwić drogą telefoniczną bądź korzystając z internetu. Na stronie Kasy można znaleźć wiele gotowych porad oraz wniosków, formularzy i dokumentów, które pobrane a następnie wypełnione w domu, można odesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Bez niebezpieczeństwa zarażenia się w wyniku kontaktu z innymi osobami.

W przypadku braku dostępu do internetu lub kłopotów z funkcjonowaniem sieci możliwe jest złożenie wniosków i dokumentów do specjalnego pojemnika przy drzwiach wejściowych placówki, w dotychczasowych godzinach funkcjonowania od 7.00 do 15.00

Drogą elektroniczną można przesłać wniosek o emeryturę i rentę. Tą samą drogą można przesłać wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do
wniosku należy załączyć druk o pogorszeniu stanu zdrowia wypełniony przez lekarza oraz posiadaną dokumentację.

Wszystkie pozostałe sprawy z zakresu świadczeń społecznych można załatwić przesyłając stosowne wnioski pocztą. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej KRUS wchodząc na zakładkę _Niezbędnik_, a następnie _formularze i wnioski_ oraz _świadczenia_.

Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać pod numerami tel.:343788565, 343788536

Podobnie w kwestii ubezpieczeń społecznych. Wszystkie formularze można znaleźć na stronie KRUS. W przypadku wątpliwości, należy wypełniać je po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, a
następnie przesłać pocztą tradycyjną (_OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, 42-200 Częstochowa_) lub e-mailem na adres _czestochowa@krus.gov.pl_. Informacje na temat rolniczych ubezpieczeń społecznych można uzyskać pod numerami telefonów: 343788562, 343788517, 343788584

Informacje z zakresu rehabilitacji, prewencji i orzecznictwa lekarskiego można otrzymać pod numerami telefonów: 343788544, 343788514

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

· zawieszona jest - do odwołania - działalność Punktów Informacyjnych KRUS w Nakle Śląskim, Pilicy, Żarnowcu i Szczekocinach.

· zawieszone zostają wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez KRUS na terenie województwa śląskiego

· do niezbędnego minimum zostają ograniczone wszelkie wyjścia i wyjazdy służbowe pracowników, w tym wizytacje gospodarstw rolnych.

do góry