Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Aktualności 2 Lutego 2011
W związku z kampanią medialną z udziałem znanych prezenterów - Doroty Wellman i Marcina Prokopa - promującą m. in. dotacje na własną działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców naszego regionu, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazuje istotne informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia.

14 grudnia 2010 roku WUP zakończył konkurs dla instytucji (tzw. operatorów) zainteresowanych udzielaniem pomocy przyszłym przedsiębiorcom. Obecnie trwa ocena 157 wniosków o dofinansowanie projektów, spośród których Komisja Oceny Projektów wybierze najlepsze - lista wybranych w konkursie operatorów pojawi się na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl pod koniec pierwszego kwartału 2011 roku. 

Operatorzy to różnego typu instytucje (np. samorządy terytorialne, agencje rozwoju, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu), które w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy będą udzielały wsparcia mieszkańcom regionu zainteresowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. 

Pomoc ta będzie obejmować następujące elementy: 
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - do wysokości 40 tysięcy złotych (lub 20 tys. złotych na osobę w przypadku założenia działalności w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); 
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji (obecnie ok. 1386 zł), połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem udziału w projektach powinny zgłaszać się bezpośrednio do operatorów, których lista zostanie opublikowana na stronie http://efs.wup-katowice.pl . Udział w projektach jest bezpłatny.
Warto też dodać, że na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem przedsiębiorczości WUP może przeznaczyć kwotę aż 37 milionów złotych.
do góry