INFORMACJA

Aktualności 14 Lutego 2011
W dniu 14 lutego 2011 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 41/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 roku, nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2011 roku w obszarze:

"Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a/ organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy,
b/ organizacja programów mających na celu wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów".

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości 20 000,00 zł.

Oferty muszą być zgodne z ramowym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25). Wzory ofert są dostępne bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, ul. Rostka 7, tel. 324312251, lub drogą elektroniczną na stronie www.pozytek.gov.pl   
Oferty na realizację w/w, zadań można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 14 lutego do 7 marca 2011 roku.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Zarządzeniu i wymienionych we wzorze wniosku.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.
do góry