• język migowy

Stypendia sportowe

Zasady, tryb przyznawania, i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Przyznawanie, pozbawianie i wstrzymywanie wypłaty stypendiów sportowych oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Burmistrz współpracuje z Zespołem ds. Stypendiów Sportowych, który opiniuje wnioski stypendialne i proponuje Burmistrzowi wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników.

Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 400 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wysokie wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku poprzedniego.

Definicje:

  • „zawodnik” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę sportu,
  • „wysokie wyniki sportowe” - należy przez to rozumieć spełnienie przez zawodnika (zespół zawodników), co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
    1. uzyskanie miejsca medalowego w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach Polski, w tym Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych,
    2. reprezentowanie Polski w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.
    3. uzyskanie szczególnych osiągnięć sportowych w dyscyplinach nieolimpijskich, innych niż wymienione w pkt a i b mających wysoką rangę sportową biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu, bądź w szczególny sposób promujący Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Stypendia sportowe.Liczba plików: 5
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr LI/568/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nadród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 83.63KB Plik: Uchwała Nr LI/568/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nadród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
doc Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu 55KB Plik: Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
pdf Uchwała Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 10.10.2017 r. poz. 5427) 96.71KB Plik: Uchwała Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (tj. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 10.10.2017 r. poz. 5427)
pdf Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za osiąganie wysokich wyników sportopwych lub wybitnych osiagnięć indywidualnych lub zespołowych w działalności w zakresie sportu 4.7MB Plik: Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za osiąganie wysokich wyników sportopwych lub wybitnych osiagnięć indywidualnych lub zespołowych w działalności w zakresie sportu
doc Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych 52KB Plik: Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
do góry