• język migowy

Rekreacja i sport

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu oraz rozległym terenom rolniczym i leśnym wyróżniają się w regionie walorami turystycznymi. Od okresu 20-lecia międzywojennego tereny te były odwiedzane przez turystów i krajoznawców. O wartościach krajoznawczych Czerwionki-Leszczyn i okolicznych miejscowości wspomina „Ilustrowany Przewodnik po Województwie Śląskim” Mieczysława Orłowicza, wydany w 1924 r. oraz „Przewodnik turystyczno - krajoznawczy po województwie śląskim” autorstwa Stanisława Berezowskiego, wydany w 1937 r.

Najwcześniej rozwinęła się tutaj turystyka piesza. Organizowane zloty i rajdy piesze dla dzieci i młodzieży w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku przyczyniły się do spopularyzowania miejscowych wartości. Temu rodzajowi turystyki sprzyjają trzy szlaki turystyczne, przebiegające przez teren gminy. W latach 90-tych bardzo dynamicznie rozwinęła się kwalifikowana turystyka rowerowa. Powstająca sieć ścieżek rowerowych stworzyła nowe warunki sprzyjające eksploracji turystycznej gminy i miasta.

Oznakowana w 1999 roku ścieżka rowerowa z Leszczyn do Szczejkowic wiedzie przez rolnicze i leśne okolice Przegędzy i Szczejkowic, zaznajamiając z kulturowym krajobrazem tych miejscowości. Turystyczną atrakcją ścieżki jest obfity wypływ wody znany pod nazwą - „Święte Źródło”, położony w Lesie Lipownice. Rok później, w maju 2000 roku oddano do użytku ścieżkę rowerową ze Szczejkowic do Palowic. Efektowna trasa rowerowa eksponuje walory krajobrazowe „palowickiego pojezierza” - zespołu śródleśnych stawów położonych w dorzeczy Rudy, między Palowicami, Szczejkowicami i Żorami.

Zobacz ścieżki rowerowe przejeżdżające przez naszą gminę

Od szeregu lat obserwuje się także rozwój turystyki rodzinnej, zwłaszcza na terenach położonych z dala od terenów uprzemysłowionych. Na rozwój kwalifikowanych dziedzin turystyki w Czerwionce-Leszczynach decydujący wpływ wywarła działalność miejscowych klubów i organizacji sportowych, a także istniejące na terenie gminy i miasta obiekty sportowo-rekreacyjne.

do góry