• język migowy

e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Logo poziome kolorowe

Informacja o projekcie

Przedmiotem Projektu jest stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) w urzędach (Starostwo Powiatowe i Urzędy Gmin) oraz ich wybranych Jednostkach Organizacyjnych, a także systemu komputerowego wspomagania obsługi interesantów (e-Urząd). Ponadto przewiduje się inwestycje w środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania SEOD i świadczenia usług publicznych przez Internet. Działania uzupełniające projekt będą polegać na tworzeniu i wdrażaniu systemu informatycznego na poziomie ponadlokalnym z możliwością integracji w przyszłości - o ile zaistnieje taka możliwość - z istniejącymi pokrewnymi systemami stworzonymi na poziomie krajowym i regionalnym.

W ramach projektu dostarczone zostaną m.in.: platforma sprzętowa, system, pomieszczenia pełniące funkcję serwerowni oraz wydzielona sieć LAN i sieć zasilająca dla komputerów w budynkach urzędów.

W skład platformy sprzętowej wchodzą spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa urządzenia teleinformatyczne, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach projektu (serwery SEOD, urządzenia sieciowe, komputery PC) oraz zestawy do podpisu elektronicznego potrzebne dla osób podpisujących decyzje w JST.

Dostarczony w ramach projektu system obejmuje:

  • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z Systemem Przepływu Pracy (workflow),
  • System Bezpieczeństwa (założenia do polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, ochrona antywirusowa, konfiguracja firewall-i),
  • e-Urząd - usługa realizowana w oparciu o outsourcing (ePUAP, SEKAP - jeśli będzie oferowana taka usługa, lub firma komercyjnie świadcząca takie usługi),
  • BIP - system do zarządzania i prezentacji informacji w ramach biuletynu informacji publicznej zintegrowany z SEOD poszczególnych urzędów,
  • Systemy operacyjne, systemy baz danych i inne aplikacje stanowiące podstawę i środowisko działania SEOD.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez JST oraz ich jednostki zależne interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom na poziomie Powiatu Rybnickiego poprzez bezpieczną platformę elektroniczną, wspomagającą zarządzanie poszczególnymi Urzędami, jednostkami organizacyjnymi oraz Starostwem Powiatowym. Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) pozwoli na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wdrożenie projektu spowoduje, że usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną ulegną standaryzacji. Podniesiona zostanie jakość usług publicznych, a co za tym idzie ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców Powiatu. Dzięki realizacji przedsięwzięcia obniżone zostaną koszty świadczenia usług publicznych oraz polepszą się uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Wydział Organizacyjnytel. 32 42 959 38, fax: 32 43 307 10
e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl​ 

Dostawa oprogramowania:

Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 49 783 00, fax: 32 49 183 12
e-mail:  www.rekord.com.pl 

Dostawa sprzętu komputerowego:

WASKO Spółka Akcyjna
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
tel. 32 33 25 500, fax. 32 33 25 505
e-mail:  

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Wartość projektu to kwota 4 143 009,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 3 520 000,00 zł.

W tym dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wartość projketu wynosi 1 424 591,67 zł.,  z czego dofinansowanie wynosi 1 139 983,35 zł.

Media o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry