• język migowy
Strona główna/Pomoc Ukrainie/Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy - zasady udzielania i rozliczania świadczeń

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy - zasady udzielania i rozliczania świadczeń

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

Specjalne przepisy
Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE!
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów
Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

 

Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

WAŻNE!
Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

 

Медична допомога громадянам України - правила надання медичних послуг та розрахунки за них. У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні громадяни цієї держави приїжджають до Польщі, шукаючи, зокрема, притулку та допомоги. Серед них є люди, які потребують або потребуватимуть медичної допомоги. Громадянинові України, що прибув до Польщі у зв’язку з військовою агресією Росії на території Україні, та який звернувся до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи до лікарні за допомогою у вирішенні проблем зі здоров’ям, має бути надана відповідна медична допомога. Послуги, надані громадянам України, будуть розраховані Національним Фондом Здоров’я.

 

Спеціальні положення

Уряд готує спеціальні законодавчі рішення, які дозволять врегулювати медичні послуги громадянам України, що приїжджають до Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією Росії на території Україні.

 

ВАЖЛИВО!

Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною Службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної Служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону пізніше 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Положення стосуватимуться медичних закладів, які уклали договори з Національним Фондом Здоров’я. Зміни в законодавстві почнуть діяти заднім числом від 24 лютого 2022 року.

 

Надання та розрахунки послуг - так само, як для польських пацієнтів

Правила надання медичних послуг громадянам України та їх розрахунки будуть такими ж, як і у випадках з польськими пацієнтами. Громадяни України отримають додаткове право на медичні послуги в Польщі.

За послуги заплатить Національний Фонд Здоров’я з фондів державного бюджету. Базою для розрахунків будуть тарифи, зазначені в договорах з Національним Фондом Здоров’я.

 

Пацієнт з України. Як повинні діяти медичні установи?

Триває підготовка спеціальних законодавчих рішень, але субєкти, що надають медичні послуги, коли до них потрапить пацієнт з України, вже тепер:

  • не повинні відмовляти йому в допомозі
  • не повинні направляти пацієнта до іншого субєкту, що надає медичні послуги
  • не повинні вимагати від нього оплати за надані послуги та не повинні виставляти за них рахунки
  • повинні окремо реєструвати кожен випадок надання допомоги громадянину України на підставі паспортних даних та/або іншого проїзного документа або довідки, виданої Прикордонною Службою Республіки Польща.

 

ВАЖЛИВО!

Звітність та розрахунки з ВВ НФЗ [Воєводскими Відділами Національного Фонду Здоров’я] за медичні послуги, що надаються громадянам України за договорами з НФЗ, стане можливим відразу після прийняття спеціального закону та після визначення детальних розрахункових правил.

top_baner
do góry