• język migowy
Strona główna/Pomoc Ukrainie/Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku - formy wsparcia

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku - formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku przekazuje informacje dotyczące form wsparcia dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy:

PUP Rybnik

Rejestracja obywateli Ukrainy w Urzędzie Pracy

Jeżeli cudzoziemiec nie ma pracy, a jego pobyt jest zalegalizowany, może zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy o pomoc.

Urząd oferuje wsparcie osobom bezrobotnym w formie m.in.

 • usługi pośrednictwa pracy - pomoc w znalezieniu ofert pracy,
 • usługi poradnictwa zawodowego,
 • informacji zawodowej - wsparcie osób mających trudności z oceną własnych możliwości zawodowych,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy - szansa na zdobycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.


Rejestracji można dokonać osobiście lub na stronie www.praca.gov.pl


W Urzędzie Pracy mogą zarejestrować się obywatele Ukrainy m.in.:

 • posiadający w Polsce status uchodźcy,
 • posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadający  w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.


Dokumenty wymagane do rejestracji:

 • dokument tożsamości (karta pobytu),
 • decyzja przyznania statusu uchodźcy,
 • decyzja Wojewody - zezwolenie na pobyt  lub pracę,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • aktualny odpis aktu małżeństwa z Polką/Polakiem,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie.


Jak dodają pracownicy PUP Rybnik, w gablocie na parterze Powiatowego Urzędu Pracy umieszczone zostały najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy, dotyczące poszukiwania pracy i form wsparcia w obszarze rynku pracy.

Działania na rzecz obywateli Ukrainy prowadzi także Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.
Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik kontaktuje się z zakładami pracy z terenu gminy i miasta, w których zatrudnieni są obywatele Ukrainy. A. Chudzik spotkała się już m.in. z pracownikami firmy Tenneco, aby przedstawić im możliwe formy wsparcia i pomocy w tym dramatycznie trudnym czasie.

 

fot. PUP Rybnik

do góry