• język migowy

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na rok szkolny 2024/2025.

 

UWAGA!!!

Na rok szkolny 2024/2025 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwionkaleszczyny

 

Plik do pobrania:

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Podstawa prawna:
Art. 131 ust.1-4, art. 133 ust. 1-3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2024 r.

 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do klas piewrzsych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Nr 22/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2024 r.
 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.
  1. Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
   Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:
   1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
   2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
   4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

    Uchwała Nr XXXV/392/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
  2. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
   Zgodnie z zapisami art. 133 ust.1-3 UPO:
   1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
   2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
   3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

    Uchwała Nr XXXIII/369/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Powiązane pliki.Liczba plików: 4
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Zarządzenie rekrutacja do klas pierwszych rok szkolny 2024/25 54.5KB Plik: Zarządzenie rekrutacja do klas pierwszych rok szkolny 2024/25
doc Zarządzenie rekrutacja do przedszkola rok szkolny 2024/25 55KB Plik: Zarządzenie rekrutacja do przedszkola rok szkolny 2024/25
doc Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/25 134.5KB Plik: Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/25
doc Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 134KB Plik: Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
do góry