• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach

logotypy

Informacja o inwestycji

Projekt polega na udzielaniu mieszkańcom grantów na zakup lub zakup i budowę lub przebudowę instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują:
- instalacje fotowoltaiczne - 461 szt.,
- instalacje solarne - 46 szt.,
- pompa ciepła do c.w.u. - 97 szt.,
- pompa ciepła do c.w.u. i c.o. - 161 szt.
W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 szt. instalacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Główny cel projektu

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększony poziom produkcji energii z OZE w sektorze mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
Cele pośrednie Projektu:
- Zmniejszenie obciążenia środowiska poprzez zmn. emisji CO2 i in. substancji szkodliwych, generowanych podczas wytwarzania elektryczności i energii cieplnej dla obiektów mieszkalnych.
- Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji PM10.
- Wypełnienie założeń PGN i dyrektyw Unii Europejskiej - zapewnienie wymaganego wzrostu udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs.

Wartość projektu to kwota 23 016 107,50 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 10 920 197,31 zł, budżet państwa: 10 920 197,31 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry