• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach

Logo

Informacja o inwestycji

Projekt przewiduje poprawę warunków zagospodarowania terenu (dróg wewnętrznych, chodników, placów utwardzonych) i utworzenie przestrzeni publicznej w formie "mini rynku" z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. Przestrzeń publiczna to przede wszystkim plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ciągu pieszo-jezdnym z elementami ścieżki zdrowia, ścieżki edukacyjnej i skate parku jak i Centrum Informacji Turystycznej (z tradycyjnie umeblowanym śląskim mieszkaniem, pełniącym rolę Izby Treadycji) oraz centrum organizacji pozarządowych. Dodatkowo poddany termomodernizacji zostanie Dom Kultury. Ponadto zakłada się zbudowanie podziemnego śmietnika, do którego dostęp będzie dla każdego z mieszkańców przez indywidualną kartę chipową. Całość uzupełniona będzie w elementy małej architektury, zieleń i oświetlenie.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych.

Cele ogólne projektu można określić jako:

 • Przekształcenie funkcjonalnych elementów osiedla na cele społeczne, kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne,
 • Uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego,
 • Dostosowanie obiektów towarzyszących zabytkom do charakteru otaczającej zabudowy,
 • Zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych i turystyki obszaru,
 • Zaspokojenie potrzeb i ambicji mieszkańców poprzez konieczne, zgodne z duchem czasu zmiany,
 • Aktywizacja społeczna zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w mieście,
 • Rozwój i przywrócenie utraconych funkcji społeczno-gospodarczych Czerwionki,
 • Wzrost jakości życia społeczności lokalnej,
 • Zwiększenie jakości i dostępności obiektów publicznych Czerwionki,
 • Stworzenie miejsca do organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zajwiskom społecznym na osiedlu i w dzielnicy Czerwionka,
 • Nowa oferta atrakcyjnej możliwości spędzania czasu wolnego skierowana do mieszkańców osiedla i dzielnicy,
 • Zahamowanie procesu suburbanizacji.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne

ul. Polna 6
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 427 75 43,
e-mail:  

Lider: GEO - BUD - T.B.M. Sp. z o. o.
ul. Boczna 6, 44-240 Żory

Partner: ZPUH „MULTIDOMEX” J. Culic - A. Tyburczy Spółka Jawna
ul. Lektorska 59 a, 44-210 Rybnik

Partner: Przedsiębiorstwo Budowlane „KUBIK” Sp. J. Jan Kociałkowski, Zbigniew Kudej
ul. M. Dzielskiego 2, 32-465 Kraków

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Wartość projektu to kwota 12 174 887,98 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 9 965 272,48 zł.

Media o projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry