• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej

Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej

Informacja o projekcie

Projekt polega na indywidualnym wsparciu reintegracyjnym, aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej i edukacji. Projekt kierowany jest do grupy docelowej - 50 osób powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (w tym miinimum 25 osób pozostających bez zatrudnienia oraz minimum 2 osoby z niepełnosprawnościami). 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 r.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Projekt  pn. "Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

Wartość projektu to kwota 441 961,75 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 375 667,48 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

top_baner
do góry