• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów

Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów

Logo UELogo ZPRR

Informacja o inwestycji

Projekt „Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w ostatnim kwartale 2005 roku, natomiast termin zakończenia planowany jest na pierwszą połowę 2007 roku.

Projektowana modernizacja zakłada przebudowę ulicy na odcinku długości 774 m, oraz budowę kanalizacji deszczowej o sumarycznej dł. 693,1 m, ze studzienkami rewizyjnymi z kręgów żelbetonowych oraz wpustów ulicznych. Projektowane odwodnienie drogi polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej z rur PVC, ułożonych na podsypce i w obsypce piaskowej z umocnionymi wylotem do istniejącego rowu. Modernizacja ulicy polegać będzie na wykonaniu podbudowy z chudego betonu na poszerzeniach, wykonaniu nowego chodnika z kostki betonowej, wykonaniu utwardzonego pobocza szer. 1,0 m, wykonaniu nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej, wykonaniu nowych wjazdów do zabudowań i terenów pokopalnianych, wykonaniu obrzeży i krawężników betonowych na ławie, montażu oznakowania pionowego i malowaniu oznakowania poziomego.

Główne cele projektu

  • wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej
  • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych
  • poprawa stanu środowiska naturalnego
  • usprawnienie komunikacji miejskiej
  • zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji drogi
  • zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców oraz zewnętrznych inwestorów i przedsiębiorców
  • podniesienie statusu życia mieszkańców
  • poprawa bezpieczeństwa
  • redukcja zanieczyszczeń powietrza i gleb

Opis z realizacji zadania

Przebudowa nawierzchni ulicy Szyb Zachodni wraz z odwodnieniem w dzielnicy Czuchów” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa była prowadzona w okresie od 1 lutego 2006 - przekazanie placu budowy do 30 października 2006 r. - protokół odbioru. W ramach tego projektu została wybudowana kanalizacja deszczowa o łącznej długości 693,10 mb. W tym wykonano 69 mb kanalizacji Ø 200 mm, 92,80 mb Ø 315 mm oraz 531,30 mb Ø 400 mm z podłączeniem do istniejącego rowu „K”. Wybudowano 26 studni rewizyjnych oraz 20 kratek ściekowych w celu odwodnienia drogi.

Przebudowano również istniejący przepust drogowy ze względu na jego zły stan techniczny dostosowując go do szerokości nowobudowanej drogi. Zwiększono jego średnicę z Ø 900 mm do Ø 1200 mm. Oczyszczono dno rowu oraz wzmocniono skarpy płytami ażurowymi. Wykonano drogę o szerokości 5 m okrawężnikowaną dwustronnie o nawierzchni asfaltowej ze spadkiem dwustronnym w wysokości 2%. Nawierzchnię asfaltową ułożono na powierzchni 4.312,50 m2 w tym zjazdy na drogi boczne o powierzchni 253,5 m2. Wzdłuż drogi jednostronnie wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 784,70 mb i powierzchni 1.533,13 m2 wraz z wjazdami do posesji. W trakcie budowy przebudowano 3 słupy NN kolidujące z budowanym chodnikiem oraz przeprowadzono regulację urządzeń teletechnicznych. Umowa spisana z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu opiewa na kwotę 1.781.200,00 zł z czego 72,79% środków pochodzi ze ZPORR, 10% z Budżetu Państwa i 17,21 % środki własne Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 11, fax: 32 43 307 10
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
”MULTIDOMEX” Sp.j. M.Culic, A.Tyburczy
ul. Lektorska 59A, 44-210 Rybnik

Galeria zdjęć z postępu prac

do góry