• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja o projekcie

W lipcu 2015 r. Gmina przystąpiła do opracowania dokumentów pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” oraz „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Wykonawcą powyższych opracowań była Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach.

 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” wskazuje działania możliwe do realizacji w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dokument zawiera inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie gminy, w tym inwentaryzację bazową dla roku 2014, określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej i wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020.

Główne cele: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, promocja nowych wzorców konsumpcji, poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i indywidualnego w zakresie ograniczenia emisji spalin.

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” to dokument, który określa długofalową strategię działania gminy w zakresie zaopatrzenia w paliwa stałe i energię.

Dokument określa przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej i zakres współpracy z sąsiednimi gminami.

Główne kierunki: zaspokojenie rosnącego zaopatrzenia na energię, rozwijanie infrastruktury wytwórczej i transportowej, poprawa efektywności energetycznej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Dokument ten stanowił podstawę do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

 Przeprowadzono ankietyzację mieszkańców, obiektów gminnych a także pozyskano dane od przedsiębiorstw energetycznych i transportowych działających na terenie gminy oraz dane dotyczące infrastruktury oświetleniowej. Ankieta dostarczyła danych na temat funkcjonujących systemów ogrzewania, planów i potrzeb w zakresie ich modernizacji oraz charakterystyki planowanych przedsięwzięć oraz stanowiła podstawę wykonania inwentaryzacji obiektów, będących źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i opracowania bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie.

 

Projekty obu dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały poddane konsultacjom społecznym, które przeprowadzono w dniach 1.03.2016 - 22.03.2016 r.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” został przyjęty 30 września 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXV/295/16

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” zostały przyjęte 30 września 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXV/296/16.


Informacja o finansowaniu inwestycji
Wnioskowana wartość projektu wynosi 66 420,00 zł., z czego:

  • dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 53 136,00zł.
  • wkład własny gminy: 13 284,00 zł.

do góry