• język migowy

OPS i Twoja aktywność ku integracji

PO KL - logo UE EFS - logo

Informacje o projekcie

LogotypPrzedmiotem projektu pn.: „OPS i Twoja aktywność ku integracji” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt jest wynikiem zapotrzebowania w Gminie i Mieście Czerwionka - Leszczyny na kompleksowe wsparcie reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby te to klienci tutejszego Ośrodka Pomocy społecznej, będący osobami bezrobotnymi lub osobami nieaktywnymi zawodowo. Bezrobocie , w tym bezrobocie wśród kobiet, a także młodzież pozostająca bez pracy jest dużym społecznym problemem naszej gminy. Często brak odpowiednich umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego powoduje marginalizację tych osób na rynku pracy. W ramach projektu realizujemy kursy zawodowe, organizujemy wsparcie psychospołeczne i psychologiczne, organizujemy doradztwo zawodowe, kurs językowy, a także prowadzimy grupy samopomocowe. Realizacja działań w ramach projektu spowoduje promocję zatrudnienia oraz aktywizację społeczną i zawodową Uczestników Projektu. Projekt OPS i Twoja aktywność ku integracji jest projektem systemowym wieloletnim. Okres realizacji to lata 2007 - 2013. W pierwszym „etapie” projektu w roku 2008 wsparciem objęto 41 osób, natomiast w roku 2009 objęto wsparciem 40 osób.

Informacje o postępach w projekcie

Projekt rozpoczął się z dniem 1 czerwca 2008r., i potrwa do 31 grudnia 2013r. Obecnie jesteśmy przy realizacji drugiego „etapu” projektu w roku 2009. Dzięki Unii Europejskiej zatrudniliśmy dodatkowy personel i doposażyliśmy stanowiska pracy. W grudniu 2009r. zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno - promocyjne, na którym dojdzie do podsumowania kolejnego drugiego już „etapu” realizacji projektu.

Główne cele projektu

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku uczestników projektu,
  • poprawa umiejętności społecznych,
  • podniesienie aktywności zawodowej i nabycie wiedzy nt poruszania się na rynku pracy poprzez pomoc psychologiczną i pomoc doradcy zawodowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry