• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Krajowe/Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026

Informacja o projekcie

Gmina opracowała dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”. Wykonawcą powyższego opracowania była firma EKO - TEAM KONSULTING.

Głównym celem opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026” było określenie celów, kierunków interwencji i działań inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych oraz środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych w obszarach takich jak:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza
 • zagrożenia hałasem,
 • pola elektromagnetyczne,
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zasoby geologiczne,
 • gleby,
 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • zasoby przyrodnicze,
 • zagrożenia poważnymi awariami.

Zrealizowany zakres rzeczowy: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026.

Osiągnięty efekt ekologiczny: stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskiem na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Dokument został przyjęty Uchwałą nr LIV/594/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2018 roku.

Informacja o finansowaniu zadania

Całkowita wartość projektu wynosi 9 840,00 zł., z czego:

 • dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 7 872,00 zł.
 • wkład własny gminy: 1 968,00 zł.

 

do góry