• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych

Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych

Informacja o projekcie

Projekt polega na utworzeniu Klubu Seniora dla 10 osób starszych (60+) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w ramach projektu obejmują:
-usługi asystenckie
-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
-utworzenie Klubu Seniora
-poradnictwo prawne i psychologiczne

Główne cele projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022r. poprzez dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich oraz utworzenie Klubu Seniora. Grupę docelową stanowi 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 10 osób z niepełnosprawnościami i 10 seniorów (11 K,9 M) UP mogą być os. niesamodzielne (zg.z regul). Efektem projektu będzie wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz poprawa funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych i seniorów, z uwzględnieniem osób i rodzin zamieszkujących mieszkania chronione. Projekt będzie realizowany w okresie 1.01.2020r. - 31.12.2020r.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji projektu

Projekt  pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach - utworzenie Centrum Usług Społecznych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Wartość projektu to kwota 284 287,78 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 241 644,61 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

do góry