• język migowy

Budowa przedszkola w Bełku

EFRR Logo poziome kolorowe

 

Informacja o inwestycji

Projekt polegał na wybudowaniu Przedszkola Samorządowego w Bełku wraz z przyłączem wody, kanalizacji, gazu, co i cwu oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę zjazdu, parkingu, placu zabaw i placu dojazdowego, przyłącza energii elektrycznej oraz budowę własnej kotłowni gazowej. Wybudowany obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Główne cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Celami pośrednimi projektu są:

  • poprawa rozwoju systemu edukacji na poziomie lokalnym,
  • zwiększenie liczby miejsc w placówkach przedszkolnych,
  • poprawa szans edukacyjnych

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 42 959 34, e-mail:  

Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora

ul. Os.Niwa 103a
34-400 Nowy targ

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Bełku”,jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.

Wartość projektu to kwota 3 566 952,58 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 2 852 261,76 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry