• język migowy
Strona główna/Invest in Czerwionka-Leszczyny/Fundusze zewnętrzne/Fundusze Unijne/Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach

Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach

EFRR Logo poziome kolorowe

 

Informacja o inwestycji

Przedmiotem projektu była budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową przy ul. Zwycięstwa w Sołectwie Stanowice. Nowa droga gminna poprowadzona została poprzez grunty rolne w sąsiedztwie działek inwestycyjnych, po śladzie nieutwardzonej drogi, połączonej od strony południowej z drogą techniczną prowadzącą do autostrady A1. Odwodnienie drogi zostało zrealizowane poprzez ukształtowanie powierzchni w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ wody do wpustów ulicznych. Kanalizacja deszczowa drogi gminnej została włączona do istniejącej sieci.

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa stanu, drożności i parametrów technicznych układu drogowej sieci uzupełniającej w Czerwionce-Leszczynach poprzez budowę drogi gminnej łączącej centrum gminy z Autostradą A1.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

  • wzrost przepustowości DW 925 oraz DW 924, w wyniku odciążenia ich z ruchu lokalnego,
  • poprawa klasy nawierzchni drogi,
  • poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu,
  • obniżenie kosztów transportu,
  • obniżenie kosztów utrzymania przedmiotowej infrastruktury w perspektywie długookresowej,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza,
  • poprawa estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

Inwestor Wykonawca

Zarząd Dróg i Służby Komunalne

ul. Polna 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 427 75 43, e-mail:  

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A.

ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Wartość projektu to kwota 1 008 462,07 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 857 192,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Śląskie do przodu Mapa dofinansowanych projektów

do góry