• język migowy

Leszczyny 2001

Bank Spółdzielczy w Orzeszu

Dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Orzeszu sięga początków Towarzystwa Oszczędności i Pożyczek Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością w Ornontowicach, które zostało zarejestrowane 4 listopada 1904 r. w rejestrze Sądu Okręgowego w Katowicach. W roku 1973 dokonano kolejnej zmiany nazwy spółdzielni, na obowiązującą do dzisiaj: Bank Spółdzielczy w Orzeszu. Nowy statut banku z 1975 r. określił teren jego działania do miast: Orzesze i Łaziska Górne. Po roku 1975 nastąpił istotny rozwój działalności kredytowej banku, który rozpoczął pełną obsługę kredytową rolnictwa indywidualnego, działalności gospodarczej, budownictwa, rzemiosła oraz prywatnego handlu i usług.

W 1982 roku zakupiony został lokal dla Banku Spółdzielczego w Orzeszu. W 1986 roku wybudowano nowy budynek bankowy z przeznaczeniem dla oddziału banku w Czerwionce-Leszczynach. Obecnie oddział ten zatrudnia 22 osoby będące wyłącznie mieszkańcami Czerwionki-Leszczyn, zmniejszając tym samym bezrobocie na terenie gminy. Lata osiemdziesiąte charakteryzowały się systematycznym wzrostem działalności kredytowej, oszczędnościowej i rozliczeniowej. W tym też okresie bank wypracowywał coraz większe zyski, które w przeważającej części przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych. Okres transformacji lat dziewięćdziesiątych i przejście na gospodarkę rynkową był dla Banku Spółdzielczego w Orzeszu okresem rozwoju. Możliwość swobodnego kierowania bankiem i rozszerzenie terenu jego działania zaowocowały pozyskaniem nowych klientów i zwiększeniem dynamiki rozwoju.

W maju 1991 roku otwarto nowy oddział w Łaziskach Górnych. W tym samym roku dokonano komputeryzacji czynności bankowych. W listopadzie 1997 roku oddano do użytku nowy lokal w Ornontowicach, w którym rozpoczął obsługę nowy oddział, pełniący jednocześnie rolę centrali. Rok 1998 zaowocował otwarciem dalszych placówek bankowych: w maju rozpoczął pracę Punkt Obsługi Klientów w Leszczynach, a w listopadzie oddział w Gliwicach.

W maju 2001 otwarty został oddział w Zabrzu. We wszystkich placówkach banku każdy klient traktowany jest indywidualnie i do jego potrzeb i możliwości dostosowywany jest rodzaj usług. Bank oferuje bogaty wachlarz lokowania nadwyżek finansowych, prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, proponuje kredyty gotówkowe i na działalność gospodarczą oraz preferencyjne dla rolnictwa. Prowadzi także factoring i nabywanie wierzytelności leasingowych, a dla firm rozliczenia dewizowe. W jednostkach banku czynne są całodobowe wrzutnie, bankomaty oraz skrytki depozytowe.

Dobra współpraca z bankiem zrzeszającym, którym od 1992 roku jest Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA we Wrocławiu, pozwoliła na sukcesywne wprowadzenie nowych produktów bankowych, w tym zakup własnych bankomatów i oferowanie kart płatniczych. Dynamiczny rozwój i konsekwentnie realizowana strategia banku zaowocowały wysoką pozycją w rankingu banków spółdzielczych - 10 miejsce w kraju w roku 2000. Dobra współpraca kadry zawodowej z organami samorządowymi banku oraz z władzami samorządowymi miast i gmin, w których bank działa, a także dobre wyniki finansowe, pozwalają sprostać wyzwaniom, jakie pojawiają się w warunkach konkurencji na rynku finansowym. Na podkreślenie zasługują także inicjatywy wspierania rozwoju lokalnych organizacji rzemiosła, handlu i małej przedsiębiorczości szczególnie na terenie powiatu rybnickiego, w tym w Czerwionce-Leszczynach, oraz szeroka działalność charytatywna obejmująca pomoc dzieciom.

PSS Społem

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem na rynku handlowym Czerwionki-Leszczyn jest już od 57 lat. Podstawą jej działalności jest handel detaliczny branży spożywczo-przemysłowej, który prowadzony jest w 9 placówkach o łącznej powierzchni 1500 m2. Ponadto firma prowadzi dwa bary piwne oraz stołówkę.

Mimo regresu na rynku konsekwentnie realizuje strategię rozwojową Spółdzielni. W sierpniu 1999 r. powstał dyskont spożywczy Grosik w dzielnicy Leszczyny, w kwietniu 2000 r. sklep kosmetyczno-przemysłowy Wiola w Czerwionce, zaś rok później przeprowadzono modernizację Supersamu, w ramach której uruchomione zostało stoisko wędliniarsko-rybne. Wreszcie najnowsza inwestycja Spółdzielni, która miała miejsce w styczniu 2002 roku, to sklep spożywczy Kogucik w Leszczynach, w nowej szacie architektonicznej i nowej formule handlowej. Wszystkie te zmiany otworzyły nowe możliwości zatrudnieniowe, tworząc dodatkowe miejsca pracy.

Dobiega końca program ujednolicenia kolorystycznego sieci placówek. Żółto-czerwone elewacje placówek identyfikują sieć, na trwale wkomponowując się w wizerunek miasta. Spółdzielnia przeznacza również niemałe środki na proekologiczne systemy grzewcze w placówkach. W ostatnich latach pięć z nich wyposażono w tego typu instalacje. W fazie końcowej jest program wymiany urządzeń chłodniczych w placówkach, które zastępowane są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska.

Społem permanentnie doskonali metody zarządzania siecią, wyposażając swoje placówki w nowoczesne systemy komputerowe. Największe sklepy Spółdzielni realizują zakupy w europejskim systemie bezgotówkowym Eurocard, Mastercard. W listopadzie 2000 roku Spółdzielnia wprowadziła pilotażowy program karty klienta Społem, w ramach którego ich posiadaczom udziela się stałego rabatu zakupowego.

Społem stara się umiejętnie łączyć nowoczesność z tradycją. Tradycyjnie oferuje towary o sprawdzonej jakości i niewygórowanej cenie, co potwierdzają wygrane przez nią przetargi na realizację bonów towarowych liczących się firm i instytucji Czerwionki-Leszczyn. Pamięta również o klientach starszych i niepełnosprawnych, dla których wyposaża kolejne placówki w odpowiednie podjazdy. W ramach posiadanych środków Spółdzielnia wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne. W 2000 roku udzieliła pomocy szkołom, policji i Związkowi Niewidomych w Rybniku.

Polho Spółka z o.o.

Spółka powstała 6 września 1989 r. jako jedna z pierwszych spółek typu joint-venture w Polsce. Jej założycielami były: ówczesna Wspólnota Węgla Kamiennego w Katowicach (50% udziałów) i firma Fertigbausystem HÖLTER w Gladbeck (50% udziałów).
Głównym celem postawionym przez Polho było rozwiązywanie problemów ochrony środowiska w polskim przemyśle paliwowo-energetycznym. Do niewątpliwych sukcesów tej firmy w latach 1989-1999 należała realizacja szeregu inwestycji proekologicznych w kopalniach węgla kamiennego i elektrowniach. Równocześnie od początku istnienia Polho przygotowała dokumentację, finansowanie i wykonawstwo dla Zakładu Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych.

Zakład ten oddano do eksploatacji na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny 30 października 1993 r., po okresie dwuletniej budowy, kosztem ponad 40 mln marek, jako drugi tego typu zakład w Europie, a aktualnie jedyny. Zakład ma za zadanie likwidować szkodliwe ekologicznie odpady powęglowe, a następnie rekultywować tereny, względnie udostępniać je dla lokowania tam kamienia popłuczkowego kopalń, co eliminuje przekazywanie górnictwu innych terenów.

Zakład otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie „Budowa roku 1992” jako najlepszy zakład przemysłowy w Polsce. Otrzymał także inne wyróżnienia: Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Nagrodę Ministra Centralnego Urzędu Planowania, Honorową Nagrodę Dziennikarzy. W 1994 r. decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Ekologicznej Silesia Zakładowi Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych przyznano tytuł „Ekologicznego Wdrożenia Roku 1994”.

W okresie swojej ponad 6-letniej pracy Zakład Wzbogacania Odpadów Poflotacyjnych wydobył prawie 3 mln ton odpadów, likwidując tym samym ich ekologiczne zagrożenie w formie zanieczyszczenia wód gruntowych i zapylenia atmosfery, odzyskując jednocześnie koncentraty węglowe, stanowiące ekologiczne paliwo dla elektrowni, elektrociepłowni, cementowni, koksowni itp.

W roku jubileuszowym - 10-lecia istnienia firmy - zostały wykupione udziały inwestora zagranicznego i obecnie 100% kapitału spółki jest kapitałem rodzimym. Aktualnie Polho, mimo że jest zakładem całkowicie zautomatyzowanym, zatrudnia ponad 130 pracowników, co ma duże znaczenie w związku z nasilającym się bezrobociem. Stwarza również możliwość działania i zatrudniania wielu firmom z Polho współpracującym.

Lesz Spółka z o.o.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Lesz swoją działalność gospodarczą rozpoczął w roku 1995, przejmując tradycję produkcji mięsa i wędlin po swoim poprzedniku - zakładzie rzemieślniczym prowadzonym przez Engelberta Wolnik - ojca obecnego właściciela spółki. W okresie tym zakład przeszedł głęboką transformację. W znacznym stopniu wymieniony został park maszynowy, rozbudowana została sieć handlowa z jednego sklepu w momencie startu do 7 sklepów zlokalizowanych w Bełku, Żorach oraz Zabrzu. Modernizacji uległy ciągi technologiczne oraz zaplecze chłodnicze, co poprawiło warunki sanitarne zakładu. Posunięcia te pozwoliły na znaczący wzrost produkcji mięsa i jego przetworów, a co za tym idzie pozwoliły na tworzenie nowych miejsc pracy. Z chwilą przejmowania zakładu jego załoga liczyła 15 osób, zaś na dzień 31 grudnia 2001 r. zatrudnienie obejmowało 43 osoby.

Zważywszy na rozmiar wytwarzanej produkcji i związane z tym potrzeby surowcowe, zakład stał się znaczącym partnerem handlowym dla lokalnych producentów żywca wieprzowego i wołowego. Miesięcznie zapotrzebowanie wynosi około 7000 tuczników oraz 40-50 szt. bydła opasowego.
W strategii swojego działania firma sporo miejsca poświęca jakości wytwarzanych i kierowanych do handlu produktów. Obok produktów produkowanych w oparciu o nowoczesne technologie w ofercie znajdują się wędliny produkowane z zachowaniem starych receptur i metod produkcji. Działania takie gwarantują firmie liczną grupę odbiorców z różnych rejonów województwa śląskiego.

Produkty spółki Lesz obroniły się w przetargach na dostawę mięsa i wędlin do kilku placówek medycznych, w tym do Kliniki w Zabrzu i Szpitala Miejskiego w Knurowie. Spółka jest także dostawcą produktów dla wielu placówek zbiorowego żywienia, m.in. funkcjonujących przy KWK Knurów, KWK Budryk w Ornontowicach i kilku szkół podstawowych z terenu Czerwionki-Leszczyn i Żor.
Zakład mięsny spółki to także miejsce, w którym wiedzę i umiejętności producenta żywności, co roku może zdobywać kilku uczniów tego zawodu. Do chwili obecnej kwalifikacje rzeźnika-wędliniarza uzyskało 12 osób, z których większość zatrudnienie znalazła w macierzystym zakładzie. Udzielanie bezpłatnej pomocy finansowej i rzeczowej różnym instytucjom charytatywnym od dłuższego czasu stało się stałą praktyką działania spółki.

Aspiracje Polski do wstąpienia w szeregi państw Unii Europejskiej, to kolejne wezwanie dla zakładu wynikające z potrzeby dostosowania warunków do standardów europejskich. Zarówno kierownictwo firmy, jak i jego załoga zamierzają podjąć się tego zadania, by w przyszłości nie stanąć przed koniecznością redukcji rozmiarów produkcji i zatrudnienia.

Firma handlowa Barbary Ochętal

Firma powstała w 1990 roku. Swoją działalność handlową rozpoczęła od jednego punktu handlowego, natomiast obecnie prowadzi handel w 10 punktach, a wkrótce planuje otwarcie dwóch kolejnych. Firma zatrudnia 57 pracowników. Pomaga ludziom, którzy potrzebują pomocy. Dąży do tego, aby zmniejszyć bezrobocie w gminie. Firma jest otwarta na wszystkie propozycje związane z pomocą.

top_baner
do góry