• język migowy

Leszczyny 2000

SKOK Ziemi Rybnickiej

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej rozpoczęła swoją działalność w lutym 1994 roku, skupiając początkowo mniej niż 50 członków. Już z końcem roku 1994 do SKOK-u należało ponad 1000 osób.
Dynamika rozwoju Kasy charakteryzuje się od samego początku niezwykle dużym wzrostem ilościowym członków. Obecnie do SKOK-u należy ponad 6 tysięcy osób. Rozbudowała się także sieć obsługi klienta. Obecnie Kasa obsługuje swych członków w dziewięciu lokalach kasowych rozmieszczonych na terenie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. SKOK Ziemi Rybnickiej zaistniał w Czerwionce-Leszczynach (3 placówki), Rybniku-Boguszowicach, Rybniku (Kuźnia Rybnicka), Chwałowicach, Pszowie, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim, a wkrótce obecny będzie również w Żorach i Orzeszu.
SKOK Ziemi Rybnickiej należy do nielicznych spółdzielni o charakterze finansowym, która uzyskuje stale dodatnie wyniki finansowe. Świadczy szeroki zakres usług finansowych, nie zatraca przy tym idei samopomocy członkowskiej - co wpisane jest w statutowa działalność Kasy. Członkowie Kasy korzystają m.in. z wyjątkowo korzystnie oprocentowanych form oszczędzania pieniędzy. Posiadają łatwy i pozbawiony zbędnych formalności dostęp do tanich kredytów. Posługują się kartami bankowymi i płatniczymi.
Każdy członek Kasy wstępując do SKOK staje się automatycznie jej współwłaścicielem. A cechą nadrzędną Kasy, prócz dbałości o kulturę obsługi, jest rzetelność i uczciwość w świadczeniu usług, co potwierdziły liczne kontrole jednostek nadrzędnych oraz upoważnionych organów kontrolnych.
SKOK Ziemi Rybnickiej nie stroni od aktywnego wspierania kultury i sportu w powiecie rybnickim. Pomaga klubom sportowym (KS Górnik Boguszowice i KS Górnik Czerwionka). Wspiera również festyny organizowane dla mieszkańców Rybnika, Czerwionki-Leszczyn, Pszowa i Radlina. W zakresie działalności charytatywnej Kasa wspomaga finansowo wyjazdy harcerzy i młodzieży szkolnej na obozy i kolonie śródroczne („zielone szkoły”). Z inicjatywy Zarządu SKOK organizowane są liczne zbiórki pieniędzy, które przekazywane są Domowi Dziecka w Czerwionce-Leszczynach. Kasa swoją pomocą finansową służy również szkołom specjalnym z terenu Czerwionki-Leszczyn i Rybnika.
Zrzeszając coraz liczniejszą liczbę członków z coraz szerszego terenu powiatu rybnickiego, SKOK Ziemi Rybnickiej przyczynia się w sposób znaczący do rozwoju gospodarczego regionu. Rozwój ten wymaga zatrudniania dodatkowych pracowników - w 1999 roku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej przyjęła do pracy 10 osób. Przewidywany dalszy rozwój Kasy oznacza równocześnie stwarzanie nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat

Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. powstało w 1995 r. na bazie elektrociepłowni kopalń Dębieńsko i Knurów oraz ciepłowni Szczygłowice. Założycielem firmy była Gliwicka Spółka Węglowa SA. Obecnie 100 procent udziałów w spółce ma Skarb Państwa. Spółka zorganizowana jest jako trzyzakładowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie produkcji i przesyłania nośników energii elektrycznej i cieplnej oraz sprężonego powietrza i wody uzdatnionej. Realizuje również naprawy, remonty oraz wymianę urządzeń elektroenergetycznych oraz cieplnej aparatury kontrolno-pomiarowej.
Zarząd Spółki podejmuje szereg zadań zmierzających do rozszerzenia rynku zbytu energii cieplnej na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny i Knurów, głównie poprzez oferowanie cen konkurencyjnych przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy. W latach 1995-2000 wydano na odtworzenie i modernizację majątku oraz poprawę bezpieczeństwa pracy 45 mln zł systemem zleconym oraz wykonano prace wartości 15 mln zł własnymi brygadami remontowymi.
Megawat jest inicjatorem programu w zakresie dostaw ciepła dla miast Knurowa i Czerwionki-Leszczyn, uwzględniając likwidację uciążliwych dla środowiska i nieekonomicznych kotłowni lokalnych oraz przejęcia dotychczasowych jej odbiorców. Posiada wszystkie wymagane koncesje dotyczące prowadzonej działalności wydane przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie. Ponadto współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW, tj. „rozbudowa systemów ciepłowniczych opartych na cieple z elektrociepłowni pracujących w systemie skojarzonym”.
Spółka realizuje przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe umożliwiające ciągłą poprawę osiąganych wskaźników techniczno-ekonomicznych. Redukuje także uciążliwe dla środowiska naturalnego zanieczyszczenia pyłowo-gazowe, by dostosować emisje do obowiązujących norm w Unii Europejskiej oraz realizuje przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia tzw. niskiej emisji pyłów i gazów.
Przedsiębiorstwo uczestniczy czynnie w akcjach i imprezach organizowanych przez instytucje zajmujące się działalnością rekreacyjno-sportową oraz charytatywną. Pomocy finansowej i rzeczowej udzielało m.in. Fundacji Basen Dzieciom, Szkole Specjalnej w Leszczynach, powodzianom, Domowi Dziecka w Czerwionce, klubom sportowym, służbie zdrowia, placówkom kulturalno-oświatowym na terenie Knurowa, Czerwionki-Leszczyn i Rybnika oraz szeregu osobom zwracającym się o pomoc na leczenie dzieci. Spółka otrzymała wyróżnienie „Złotej Ligi Firm” za działalność charytatywną, wyróżnienie w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play 99” oraz statuetkę Czarny Diament za osiągnięcia w działalności gospodarczej, ochronie środowiska i wprowadzaniu nowych technologii.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Przemysłowe Glück

Przedsiębiorstwo rozwinęło się z jednoosobowego zakładu krawieckiego założonego w 1983 roku przez Krystynę Ignacy. Przetrwało trudne lata osiemdziesiąte, by w roku 1993 przekształcić się w dwuosobową spółkę cywilną, matki i syna. Po roku firma zatrudniała 20 osób. Lata dziewięćdziesiąte znamionował duży rozkwit i rozbudowa firmy. Obecnie Glück daje pracę ponad 100 osobom, głównie kobietom z Dębieńska i okolic.
Od początku firma produkowała artykuły dla dzieci. Podstawowym filarem była i jest po dzień dzisiejszy pościel do dziecięcych łóżeczek. Oprócz tego w zakładzie zaopatrzyć się można we wszystkie elementy wyposażenia dziecięcego pokoiku. Spośród całego asortymentu na uwagę zasługują dwa wzory użytkowe, zastrzeżone w Urzędzie Patentowym.
W 1994 roku firma Glück zakupiła walącą się kamienicę, która po przeprowadzonym remoncie i rozbudowie stała się główną siedzibą i ozdobą Dębieńska. Stworzone tam doskonałe warunki produkcyjne i socjalne dla pracowników zwiększyły znaczenie zdolności wytwórcze, co umożliwiło powiększenie produkcji i w perspektywie wzrost zatrudnienia poprzez szukanie nowych rynków zbytu. Firmę Glück cechuje, m.in. wysoka jakość wyrobów, dbałość o ochronę środowiska, twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym oraz rzetelność kupiecka. Najważniejszą sprawą dla firmy jest jakość. Umieszczony na wyrobach znak „Glűck - gwarancja jakości” zobowiązuje do ciągłego ulepszania produktów. Wszystkie wyroby uzyskały pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, ponieważ spełniają wymagania norm światowych i zostały wyprodukowane z tkanin atestowanych przez PZH.
Od kilku lat firma eksportuje towary do Czech oraz do wschodnich sąsiadów. Wartość eksportu w roku 2000 w stosunku do roku 1999 wzrosła o 46%. Ponieważ wskaźniki te są zadawalające poczynione zostały kroki w celu zdobycia rynków zachodnich. Od dwóch lat cały asortyment prezentowany jest na targach branżowych w Kolonii. Efektem powyższej polityki marketingowej jest mozolna, aczkolwiek ustawiczna ekspansja na rynki Europy Zachodniej i Arabii Saudyjskiej. Najważniejsza dla firmy jest marka kreowana od dawna w Polsce, a obecnie również i za granicą. Ambicja przedsiębiorstwa nie pozwalała nigdy zaistnieć mu na rynkach zachodnich jedynie jako podwykonawca.
Od wielu lat firma Glück szczyci się udzielaniem wsparcia finansowego Domom Dziecka w Czerwionce i Rybniku, szpitalowi w Knurowie, pomaga rodzinom wielodzietnym oraz współfinansuje działalność socjalną szkoły i przedszkola na lokalnym terenie. Ponadto od kilku lat dokonuje zakupu „złotych serduszek”, wspierając działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Firma Adams

Firma zajmuje się działalnością handlowo-usługową na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny. W przeciągu ostatniego roku podwoiła ilość zatrudnionych osób w swoim przedsiębiorstwie, czym w minimalnym stopniu przyczyniła się do zmniejszenia bezrobocia w gminie i mieście. Obecnie uruchamia dwie nowe placówki handlowe o podwyższonym standardzie usług. Wspiera finansowo m.in. Dom Dziecka, przedszkola i szkoły.

Zakład Remontowo-Budowlany Odnowa

Firma ma swoją siedzibę w Stanowicach. Prowadzi działalność gospodarczo-usługową od 1979 roku. Jest długoletnim i doświadczonym zakładem rzemieślniczym. Zatrudnia doświadczonych pracowników oraz posiada własną bazę sprzętową, co umożliwia jej wykonywanie usług na wysokim poziomie w zakresie robót: wysokościowych (elewacyjne, malarskie, ocieplanie budynków), brukarskich (parkingi, chodniki), malarsko-tapicerskich, remontowo-budowlanych, ziemnych (koparko-ładowarka Ostrówek) i rozbiórkowych.
Firma realizuje roboty opracowując wielowariantowy program zabezpieczenia powierzchni, dając możliwość wyboru inwestorowi optymalnej technologii. W lipcu 1987 r. uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Odnowa została odznaczona Srebrną Odznaką, natomiast w kwietniu 1990 r. Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”. Firma wielokrotnie wspierała finansowo inicjatywy społeczne i kulturalne na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

top_baner
do góry