• język migowy

Karolinki 2016

Laureaci "Karolinki 2016"

 • Karolinki 2016Roman Chlubek
 • Henryk Głombik
 • Erwin Kuśka
 • Bernard Strzoda
 • Chór „Hiacynt”
 • Parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach- 35-lecie istnienia
 • Koło Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach

Roman Chlubek

Roman Chlubek urodził się 3 listopada 1972 roku w Stanowicach. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Ukończył studia zawodowe-oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz studia wyższe magisterskie w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku politologia, w zakresie społeczno-samorządowym. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.
Roman Chlubek z Komisariatem Policji w Czerwionce-Leszczynach jest związany od 1991 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej w Policji, pełnił służbę zarówno w pionie prewencyjnym jako aplikant Posterunku Policji Lokalnej, policjant Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komisariatu Policji, jak i w pionie kryminalnym na stanowiskach asystenta oraz specjalisty Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej, a także specjalisty Zespołu Prewencji.
Od 1999 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. 9 września 2002 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, które sprawuje do dnia dzisiejszego. W ramach pełnionej funkcji pełni nadzór nad pracą wszystkich pionów służbowych Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Za całokształt służby w 2009 roku został wyróżniony brązową odznaką Zasłużony Policjant.
Dzięki bardzo dobrej pracy jednostki pod kierownictwem Komendanta Romana Chlubka, od wielu lat na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stan bezpieczeństwa utrzymany jest na wysokim poziomie, co pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz ogólny odbiór społeczny Policji na tym terenie.
W trakcie wykonywania pracy zawodowej Roman Chlubek jako Komendant sprawował również nadzór nad sprawami procesowymi o dużym ciężarze gatunkowym, między innymi dotyczącymi zabójstw, napadów rabunkowych, bójek, pobić oraz przeciwko mieniu, które odbiły się znacznym wydźwiękiem medialnym wśród społeczności lokalnej, a które dzięki profesjonalnym działaniom Policji oraz nadzorowi Komendanta, zostały szybko i skutecznie przeprowadzane, a sprawcy czynów postawieni zostali w stan oskarżenia przed sądem.
W czasie imprez masowych, wielokrotnie dowodził także siłami policyjnymi, dbając o właściwe zabezpieczenie tych imprez oraz niedopuszczenie do przypadków zbiorowych naruszeń ładu i porządku publicznego. Ponadto z inicjatywy Komendanta zorganizowano wiele działań profilaktycznych, ukierunkowanych na ograniczenie i przeciwdziałanie przestępczości. 
Komendant Roman Chlubek, prócz pracy zawodowej podejmuje również działalność społeczną. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a obecnie działa w Stowarzyszeniu Ruchu Rozwoju Gminy, w ramach których uczestniczył w przedsięwzięciach mających na celu edukację i kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa publicznego, skierowanych do szkół, seniorów i innych podmiotów, które działają na terenie naszej Gminy. Pełnił również funkcję sądowego kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Rybniku w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, w ramach której realizował zadania resocjalizacyjne wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, pomagał w rozwiązywaniu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych zjawiskiem alkoholizmu i innymi patologiami społecznymi.
W ramach współpracy ze szkołami, zorganizował też wiele pokazów i prelekcji dla młodzieży, w których uczestniczył osobiście.
Mając na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, a także na bieżąco współpracuje w powyższym zakresie z władzami samorządowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi jednostkami Gminy.

Henryk Głombik

Henryk Głombik urodził się 12 maja 1955 roku. Na terenie Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny mieszka od urodzenia po dzień dzisiejszy.
Jest absolwent I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest radcą prawnym.
Pracował w Zakładach Tworzyw Sztucznych Krywałd-Erg w Knurowie oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach jako radca prawny. Od 2000 roku wykonuje zawód radcy głównie w ramach prowadzonej kancelarii radcy prawnego na terenie Czerwionki-Leszczyn. Jest także członkiem Stowarzyszenia Wspólnota w Czerwionce-Leszczynach.
Pan Henryk Głombik w latach 1990 - 1994 był członkiem Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Dwie kadencje, w latach 1990 - 1998, sprawował funkcję radnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przewodnicząc Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. W ramach tej działalności aktywnie uczestniczył między innymi w tworzeniu przepisów prawa miejscowego w Czerwionce-Leszczynach, w powołaniu Straży Miejskiej, w rejestracji czasopisma „Kurier”, w komunalizacji mienia na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Został też odznaczony Medalem 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom.

Erwin Kuśka

Erwin Kuśka urodził się 1 września 1938 roku w Przegędzy. Obecnie zamieszkuje nadal w Przegędzy.
Po ukończeniu szkoły przez 40 lat, aż do emerytury pracował w Rybnickich Zakładach Wyrobów Metalowych Huta „Silesia” w Rybniku.
Podczas swojej pracy zawodowej otrzymał wiele wyróżnień: między innymi srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Federacji Metalowych”, odznakę „Zasłużony dla RZWM Huta Silesia” oraz wiele listów pochwalnych i dyplomów.
Erwin Kuśka wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w 1954 roku, jako członek drużyny młodzieżowej działającej przy OSP Przegędza.
Po osiągnięciu pełnoletniości, aż do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy w działalności pożarniczej w OSP Przegędza oraz w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.
Przeszedł wszystkie szczeble pożarniczej działalności, poczynając od strażaka, poprzez dowódcę drużyn młodzieżowych, dowódcę sekcji, Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, opiekuna drużyn młodzieżowych: żeńskich i męskich.
Obecnie jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy. Podczas swojej długoletniej działalności w OSP odnosił liczne sukcesy z drużynami młodzieżowymi a także z grupami starszymi na zawodach Miejsko-Gminnych, Rejonowych i Powiatowych, o czym świadczą liczne dyplomy i puchary znajdujące się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegędzy.
W latach sześćdziesiątych Erwin Kuśka był również członkiem Zarządu Powiatowego ZOSP w Rybniku.
Ponadto, po powstaniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pełnił funkcję wiceprezesa Miejsko-Gminnego Związku OSP.
Przez wiele lat był członkiem Rady Sołeckiej w Przegędzy. Między innymi, dzięki jego staraniom, Ochotnicza Straż Pożarna w Przegędzy w roku 2005 otrzymała nowy samochód pożarniczy.
Za całokształt działalności pożarniczej otrzymał także liczne odznaczenia: Strażak Wzorowy, Brązowy, Srebrny, Złoty - medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznakę „Za zasługi we współzawodnictwie przeciwpożarowym”, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego” oraz Złoty Znak Związku OSP - najwyższe odznaczenie pożarnicze.

Bernard Strzoda

Bernard Strzoda urodził się 5 sierpnia 1956 roku w Palowicach, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Z zawodu jest elektromechanikiem.
W latach 1996-2016, przez okres pięciu kadencji, pełnił funkcję sołtysa sołectwa Palowice. W 2002 roku w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Gazetę Sołecką oraz Senacką Komisję Współpracy z Samorządami w kategorii Inwestycji komunalnych, został wyróżniony tytułem „Sołtysa Roku”.
W czasie pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Palowice, dzięki staraniom Pana Bernarda Strzody, udało się między innym zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • telefonizację sołectwa,
 • wyremontowanie wszystkich dróg gminnych sołectwa oraz głównych dróg dojazdowych do Palowic,
 • poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników dla pieszych przy głównych drogach oraz zabudowano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego,
 • dobudowano nowe skrzydło Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem,
 • zmodernizowano budynki: Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubu Sportowego,
 • przy Szkole Podstawowej zbudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią,
 • zagospodarowano park przy ul. Dębowej pod kątem rekreacyjno-wypoczynkowym, odwodniono tereny narażone na zalewanie w sołectwie,
 • wykonano wiele innych prac inwestycyjnych i remontowych służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Bernard Strzoda jest również jednym z inicjatorów organizacji Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich oraz Dożynek Powiatowych Powiatu Rybnickiego - wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Powiatu Rybnickiego.
W okresie pełnienia funkcji Sołtysa był również współorganizatorem wielu lokalnych oraz ponadlokalnych imprez kulturalnych, które stały się wizytówką Sołectwa Palowice.
Są to między innymi: organizacja w Sołectwie Palowice Dożynek Powiatowych Powiatu Rybnickiego w 2008 i 2012 roku, reaktywowanie „Turnieju Wsi” sołectw Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2009 roku, organizacja dożynek sołeckich, festynów, imprez plenerowych, spotkań noworocznych z mieszkańcami. W wydarzenia te angażowana była młodzież oraz dzieci szkolne.
W latach 1997 - 2006 był delegatem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Śląskiej Izby Rolniczej. W ramach tej działalności od 2002 roku do 2006 roku pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Śląskiej Izby Rolniczej w Rybniku, Od 2009 roku do nadal jest też Przewodniczącym Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Czerwionce-Leszczynach.
Bernard Strzoda był również jednym z członków grupy inicjatywnej powołania Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Gminy. Od 1998 roku aktywnie działa także w Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach: w latach 1998-2006 jako przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Leśnictwa, w latach 2006 - 2014 przewodniczył pracom Klubu Radnych Ruch Rozwoju Gminy oraz był Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, a obecnie - od 2014 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Za swoją działalność został też odznaczony:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP,
 • Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego,
 • Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa,
 • Medalem 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom.

Chór „Hiacynt”

Chór „Hiacynt” działa przy parafii p.w. św. Jacka w Stanowicach. Powstał z inicjatywy księdza proboszcza Eugeniusza Durczoka w lutym 1998 roku.
W trakcie swej działalności chór uświetniał liczne uroczystości na terenie sołectwa oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym: dożynki, 50-lecie poświęcenia kościoła p.w. św. Jacka, 50-lecie Szkoły Podstawowej w Stanowicach, 50-lecie nadania praw miejskich Czerwionce i Leszczynom, 85-lecie Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”, poświęcenie kamienia węgielnego pod zakład pracy Tenneco Silesia, otwarcie Tenneco Silesia i wiele innych.
Ponadto bierze udział w koncertach oraz przeglądach chórów kościelnych poza granicami naszej gminy, osiągając sukcesy i rozsławiając w ten sposób Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Tradycją stało się też wspólne koncertowanie i kolędowanie chóru w ramach spotkań chóralnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz kolędowanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Stanowicach.
Obecnie celem chóru jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych wśród mieszkańców Stanowic, poprzez obecność na uroczystościach parafialnych i lokalnych oraz współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, działającymi na terenie gminy.

W okresie swojej działalności chórem kierowały kolejno:

 • Pani Maria Pawela,
 • Pani Stefania Penkała,
 • Siostra Patrycja ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Bełku,
 • a od 1999 roku do chwili obecnej - Pani Anna Jędrzejak.

Niewątpliwie, ten krótki zarys historii działalności parafialnego chóru „Hiacynt” pozwala stwierdzić, że jest on wizytówką Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Stało się to możliwe dzięki zapałowi członków chóru, w tym dzięki pracy Pani Anny Jędrzejak oraz duchowemu wsparciu ks. Proboszcza Eugeniusza Durczoka.

Parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach- 35-lecie istnienia

Parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach powstała 35 lat temu, kiedy w 1981 roku, ówczesny biskup katowicki Herbert Bednorz dekretem erygował parafię Szczejkowice oraz wyznaczył jej granice. Pierwszym proboszczem parafii został wówczas ksiądz Gerard Wochnik. Wcześniej mieszkańcy Szczejkowic związani byli z parafiami w Bełku i Stanowicach.
W związku z powstaniem parafii kolejny proboszcz, ksiądz Karol Psurek, zapoczątkował starania o budowę domu parafialnego, którą rozpoczęto w 1982 roku. W tym samym roku, podczas wizytacji księdza biskupa Herberta Bednorza, podjęto też decyzję o rozpoczęciu budowy kościoła w Szczejkowicach.
Po zakończeniu budowy domu parafialnego, w maju 1984 roku poświęcono go oraz wmurowano kamień węgielny w murach nowego kościoła. 16 listopada 1986 roku nastąpiło uroczyste pobłogosławienie kościoła przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia.
W kolejnych latach kontynuowano roboty wykończeniowe krypty i podziemia kościoła, rozpoczęto budowę dzwonnicy, zbudowano ogrodzenie wokół kościoła oraz wykonano witraże.
W 2013 roku proboszczem Parafii Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach zostaje ks. Jacek Ostrowski, który funkcję tę sprawuje do dziś.
W czasie tych 3 lat, które w praktyce były okresem wzmożonego przygotowania do poświęcenia kościoła, wykonano kolejne prace: remont schodów i dachu, renowację oświetlenia, dodano nowe witraże, wykonano parking oraz wyremontowano ogrodzenie.
Wszystkie prace, wykonane obecnie jak i w latach poprzednich, realizowane były dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy mieszkańców sołectwa.
16 listopada 2016 roku, w 30 rocznicę pobłogosławienia kościoła, Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc dokonał poświęcenia świątyni, przekazując jednocześnie ks. proboszczowi Jackowi Ostrowskiemu kościół i parafię.

W trakcie 35 lat działalności parafii jej proboszczami byli:

 • ks. Gerard Wochnik,
 • ks. Karol Psurek,
 • ks. Jan Kuboszek
 • ks. Gerard Syguda,
 • ks. Józef Walasz
 • ks. Kazimierz Folkert

Obecnie parafia Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach liczy około 1670 wiernych i jest jedną z jedenastu parafii dekanatu Dębieńsko. Parafia ta skupia działalność wielu grup, w tym między innymi: Dzieci Maryi, Grupę Oazową, 6 Kół Różańcowych, Zespół Charytatywny, Chór Parafialny „Jutrzenka”.
Parafia na stałe wpisała się też w życie sołectwa oraz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Jest piękną wizytówką miasta oraz przykładem dobrej współpracy duszpasterzy z władzami lokalnymi, w tym gminy.

Koło Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach

Początek działalności Koła Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach datuje się na 1927 rok. Koło to działało również podczas niemieckiej okupacji, co wynika z dostępnych archiwalnych informacji. W latach powojennych nastąpiła przerwa w jego funkcjonowaniu, jednak zostało reaktywowane i w 1976 roku odbyło się pierwsze zebranie reaktywowanego Koła, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W tym okresie widoczna jest prężna działalność jego uczestników, efektem czego jest m.in. ufundowanie w 1985 roku sztandaru oraz jego poświęcenie.
Obecnie osoby zrzeszone w Kole spotykają się regularnie. Podczas tych spotkań wymieniają się fachowymi informacjami na temat hodowli pszczół, funkcjonowania pasiek, apiterapii. Informacjami tymi oraz swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem dzielą się również z innymi mieszkańcami naszej gminy, zachęcając ich m.in. do zakładania własnych, rodzinnych pasiek.
Koło Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach prowadzi także akcje edukacyjne w szkołach na terenie naszej gminy, ale i poza jej granicami, propagując i popularyzując m.in. tradycje bartnicze, pszczelarstwo, produkty pszczelarskie, a także ich nieoceniony wpływ na życie i zdrowie człowieka, w tym mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. Tak też działalność Koła wypełnia istotną funkcję i lukę w zakresie edukacji młodego pokolenia w obszarze ekologii na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ponadto, w trakcie swojej działalności, Koło doprowadziło do nasadzeń licznych drzew na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, opiekowało się strefą ochronną przy miejskiej oczyszczalni ścieków, propagując tym samym potrzebę masowego sadzenia nowych, miododajnych drzew i krzewów, celem zastąpienia starych i niebezpiecznych, niejednokrotnie zagrażających życiu ludzi i mieniu.
Powyższe działania Koła Pszczelarzy „Ambroży” w Czerwionce-Leszczynach doprowadziły także do wymiernych efektów w sferze ekologicznej. Na co dzień widoczne jest również zaangażowanie członków Koła. Biorą oni czynny i liczny udział w wielu uroczystościach organizowanych przez Koło (np. Dzień Pszczelarza) jak i w innych organizowanych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny: dożynki, uroczystości państwowe i kościelne.
Pszczelarze pamiętają również o swoich koleżankach i kolegach z okazji ich osobistych świąt i jubileuszy oraz pomagają swoim członkom, którzy potrzebują pomocy innych, co niewątpliwie wymaga także podkreślenia.

Za swoją działalność i zasługi Koło Pszczelarzy „Ambroży” otrzymało odznaczenia:

 • srebrny medal za zasługi w rozwoju pszczelarstwa
 • złota „ Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego”,

a sztandar uhonorowano złotą odznaką dla Polskiego Związku Pszczelarskiego.

do góry