Karolinki 2015

Laureaci "Karolinki 2015"

  • Karolinki 2015Gustaw Dziadek
  • Janusz Jasiek
  • Zbigniew Nowak
  • Tadeusz Otremba
  • Henryk Radwan
  • Krystian Wyleżoł
  • Zespół Wokalno-Instrumentalny „ Światło”

Gustaw Dziadek

Urodził się we wrześniu 1939 roku w Dębowcu na Ziemi Cieszyńskiej. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Cieszynie. Jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Katowicach.
Dyplom Wyższych Studiów Zawodowych uzyskał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
Z wykształcenia jest nauczycielem matematyki i fizyki. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1952 jako nauczyciel na terenie dawnego powiatu rybnickiego. W latach 1958 - 1963 był kierownikiem Referatu Ogólnego w Inspektoracie Oświaty w Rybniku, a od roku 1963 do 1971 kierował Szkołą Podstawową w Książenicach. Od roku 1972 był nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach, a w latach 1975 -1985 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły. Pracę zawodową zakończył po ośmiu latach od przejścia na emeryturę.
W pracy społecznej udzielał się przez dwie kadencje jako radny powiatowy i radny Miejskiej Rady Narodowej w Leszczynach, był dwukrotnie ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Rybniku, przewodniczył Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czerwionce-Leszczynach.
Prowadzony przez niego chór szkolny otrzymywał wyróżnienia w wielu konkursach powiatowych. Jego uczniowie byli wyróżniającymi się w olimpiadach matematycznych.
Jako dyrektor szkoły zapoczątkował organizowanie na terenie gminy i miasta klasopracowni przedmiotowych nauczania początkowego.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony został wieloma odznaczeniami państwowymi, wojewódzkimi i resortowymi oraz wyróżniony był różnymi nagrodami.
Jego osoba przedstawiana jest przez studentów z naszego rejonu w wielu pracach licencjackich i magisterskich.

Janusz Jasiek

Jest mieszkańcem Czerwionki-Leszczyn od urodzenia. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a później do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy KWK „Dębieńsko”. W roku 1985 zdał egzamin mistrzowski w Katowicach i uzyskał tytuł „Mistrza Elektromontera”. W latach 1977 -1990 pracował w miejscowej kopalni na stanowisku elektromechanika, a od roku 1990 prowadzi działalność gospodarczą. W roku 1976 złożył zobowiązanie instruktorskie i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działa w Związku Harcerstwa Polskiego. Do tego czasu pełnił w harcerstwie szereg funkcji i wychował wielu młodych harcerzy. Obecnie jest komendantem Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny. Z jego inicjatywy od roku 2006 organizowany jest Międzyhufcowy Turniej Zastępów. Nie sposób w krótkim wystąpieniu wymienić jego osiągnięcia i sukcesy na niwie harcerstwa. Przytoczę jedno z wielu: w roku 1985 tygodnik ZHP „Motywy” ogłosił konkurs na najlepszego instruktora ZHP pod nazwą „jeden ze stu tysięcy”. On właśnie został laureatem i był zaproszony do Warszawy jako gość na VIII Zjazd ZHP. Był jedynym z województwa śląskiego oraz reprezentował nasze miasto co zostało odnotowane w kilku artykułach ogólnopolskiej gazety ”Motywy” wydanej pod numerami 7/85, 14/85 i 16/86. Otrzymał wówczas list gratulacyjny od naczelnika ZHP, w którym ten podkreślił wybitne osiągnięcia druha Janusza dostrzeżone i docenione przez otoczenie.
Jest działaczem samorządowym. W latach 2000 - 2004 był zastępcą przewodniczącego Rady Dzielnicy Czerwionka, a w latach 2008- 2014 był zastępcą przewodniczącego Zarządu tej dzielnicy. Jest aktywnym działaczem Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 96 w Czerwionce-Leszczynach.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień. Między innymi: Złoty Krzyż Zasługi nadany w roku 2011 i Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadany w roku 2014.
W roku 2005 otrzymał Certyfikat i został wpisany do encyklopedii „Who is who w Polsce”.

Zbigniew Nowak

Urodził się w sierpniu 1939 roku w Czuchowie, w rodzinie górniczej. Po ukończeniu szkoły podstawowej został uczniem Śląskich Zakładów Technicznych. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pracę zawodową rozpoczął z tak zwanego „nakazu pracy” w Hucie Baildon. Następnie pracował jako inżynier w Oddziale Konstrukcji Maszyn Elektrycznych w Katowicach, a później w Oddziale Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okręgu Węglowego i u jego następców prawnych. Przez całe lata był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach. Jego aktywność społeczna na rzecz mieszkańców Czerwionki-Leszczyn rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Był trzykrotnie radnym gminy i miasta i przez około 30 lat przewodził pracy działaczy z terenu dzielnicy Czuchów. Dbał o poprawę warunków życia mieszkańców i ochronę środowiska. W roku 1985 wspólnie z Radą Dzielnicy Czuchów udało mu się doprowadzić do modernizacji Koksowni „Dębieńsko”, co znacznie wpłynęło na poprawę jakości powietrza w strefie oddziaływania tego zakładu. Wykorzystując przychylność kierownictw Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” i Koksowni, pozyskał środki i materiały na realizację zadań przy remontach i utwardzeniu dróg na terenie Czuchowa oraz przy budowie lokalnych parkingów. Za pracę społeczną na rzecz gminy i miasta otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień.

Tadeusz Otremba

Urodził się w marcu 1948 roku w Bełku. Tam też mieszka do chwili obecnej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w roku 1971 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. Ukończył także: podyplomowe Studium Kulturalno-Oświatowe na wymienionej uczelni, studia podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą w Ośrodku Kształcenia Kadr Oświatowych w Warszawie oraz studia podyplomowe o kierunku „Kadra kierownicza jednostek oświatowych”.
Pracę zawodową rozpoczął w roku 1971 w Technikum Górniczym w Rybniku jako nauczyciel języka polskiego. Był też nauczycielem w klasach Technikum Górniczego dla Pracujących przy Zasadniczej Szkole Górniczej w Czerwionce-Leszczynach przygotowujących kadry dozoru górniczego dla okolicznych kopalń.
W roku 1980 został powołany przez Ministra Oświaty i Wychowania na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w Orzeszu. Od 1 września 1984r. przez 18 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rybniku. W tym czasie wchodzące w skład Zespołu Liceum im. Hanki Sawickiej było postrzegane jako renomowana placówka oświatowa. Znalazło się wśród dziesięciu najlepszych liceów matematyczno-fizycznych w Polsce. Pod jego kierownictwem Zespół Szkół nawiązał współpracę z AGH w Krakowie i Politechniką Gliwicką organizując łączone egzaminy maturalne z egzaminami wstępnymi na te uczelnie.
Wzbogacił w sposób znaczny bazę dydaktyczną szkoły pozyskując środki finansowe od darczyńców - instytucji i zakładów pracy. Nawiązał współpracę i wymianę młodzieży z francuskim miastem Saint-Vallier. Absolwenci szkół, w których pracował i którymi kierował tworzą dziś elitę intelektualną i zawodową szeroko pojętego regionu oraz kraju. W uznaniu zasług w rozwoju oświaty na tut. terenie otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Prezydenta Rybnika, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal Mikołaja z Rybnika.

Henryk Radwan

Dzieciństwo spędził w Kochłowicach (dziś dzielnica Rudy Śląskiej). Szkołę średnią ukończył w Opolu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Kato-wicach. Był księgowym w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu i Blachowni Śląskiej. W roku 1961 przeprowadził się do Czerwionki-Leszczyn, gdzie rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” jako planista, a następnie pracował na stanowiskach ekonomisty w dziale analiz, a później w dziale naukowo-technicznym. W końcowym okresie pracy zawodowej był kierownikiem zaopatrzenia. Prawie od początku swego pobytu na tutejszym terenie dał wyraz swojej aktywności społecznej na rzecz mieszkańców gminy i miasta. W roku 1962 rozpoczął działalność w miejscowym Pracowniczym Ogrodzie Działkowym podejmując się roli skarbnika. W latach 1996 -2014 był księgowym Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Czerwionce. Obecnie ponownie jest skarbnikiem tego Ogrodu. Od roku 1983 jest bardzo aktywnym działaczem ruchu spółdzielczego w naszym mieście. Pełnił i nadal pełni wiele odpowiedzialnych funkcji w organach statutowych Spółdzielni Spożywców „Społem” w Czerwionce-Leszczynach. W roku 1984 założył Koło Filatelistyczne przy kopalni. Koło to działa do chwili obecnej pod jego przewodnictwem. Był aktywnym członkiem PCK. W latach 1998 -2002 został wybrany radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, pełniąc jednocześnie funkcję członka Zarządu Gminy i Miasta. Za pracę zawodową odznaczony został odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
W pracy społecznej uhonorowano go licznymi odznaczeniami nadanymi między innymi przez PCK, Polski Związek Filatelistyczny, Ligę Obrony Kraju, Polski Związek Działkowców oraz przez Powszechną Spółdzielczość „Społem”.

Krystian Wyleżoł

Urodził się w lipcu 1949 roku w Stanowicach. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. W roku 1968 zdał egzaminy maturalne w Liceum im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Jest absolwentem Studium Nauczycielskiego w Katowicach. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zasadniczej Szkole Górniczej przy KWK „Dębieńsko” rozpoczął studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach uzyskując tam tytuł magistra. 
Pracę w zawodzie nauczyciela kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach do roku 1999, przechodząc następnie na emeryturę. Działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska rozpoczął tuż po maturze. W roku 1968 został współzałożycielem Ludowego Klubu Sportowego „Ruch” Stanowice, którego był prezesem do 1971r. W latach 1992 - 2012 był członkiem Rady Sołeckiej w rodzinnej miejscowości. Pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach przewodnicząc najpierw Komisji Działalności Gospodarczej, a następnie Komisji Oświaty, przy jednoczesnym sprawowaniu funkcji członka Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2000-2004. Był także wiceprzewodniczącym Społecznej Rady ZOZ w naszej gminie.
Od 2001 r. jest przewodniczącym Stowarzyszenia „Ruch Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. Jako przewodniczący Komisji Oświaty włączył się do działań związanych z założeniem Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego w Czerwionce-Leszczynach. Pracuje społecznie w tym Stowarzyszeniu do chwili obecnej. Jest jednym z inicjatorów i współzałożycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którym kieruje od chwili powstania.

Zespół Wokalno-Instrumentalny „ Światło”

Powstał w lutym 2004 roku z inicjatywy Krystyny Zaskórskiej, która zebrała wówczas w Domu Kultury w Leszczynach grupę młodzieży muzycznie uzdolnionej, pragnącej grać i śpiewać pieśni o Bogu, miłości, przyjaźni i dobru. Zespół, liczący na początku siedem osób, przyjął nazwę „Światło”, gdyż chciał dzielić się światłem - czyli tym co w nas i w otaczającym nas świecie jest wartościowe i prawdziwie piękne. W kilka miesięcy od powstania debiutował na Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan w Czerwionce-Leszczynach. Występował na Łotwie i w Niemczech prezentując tam naszą gminę, jej dorobek kulturalny oraz śląskie pieśni. Jest laureatem pierwszego miejsca w kategorii „zespół wokalny” podczas Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki im. Juliusza Rogera w Rybniku. Soliści Zespołu są laureatami Wojewódzkich Prezentacji Dzieci i Młodzieży w Gliwicach, Festiwali Młodzieży Szkolnej w Rybniku, Wojewódzkich Festiwali Młodzieży Szkolnej w Częstochowie, Śląskiego Festiwalu Młodych „Helikon” w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Konkursu Młodych Muzyków w Katowicach. Zespół dał wiele koncertów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w Rybniku. Uświetnił szereg spotkań mieszkańców z okazji świąt narodowych. Pięknym śpiewaniem wzbogacił prezentację naszej gminy w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Był także ozdobą artystyczną Międzynarodowych Konkursów Poetyckich „O złote cygaro Wilhelma”. W okresach Bożego Narodzenia wielokrotnie prezentował w miejscowych domach kultury i kościołach, kolędy i pastorałki. Publiczność jeszcze dziś jest pod wrażeniem koncertu zatytułowanego „Piosenka łączy pokolenia” z jakim Zespół wystąpił jesienią w CKE.

do góry