• język migowy

Karolinki 2014

Laureaci "Karolinki 2014"

  • Karolinki 2014Prof. Andrzej Gamian
  • Jadwiga Kowalska
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowicach
  • Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Czerwionce-Leszczynach
  • Katarzyna Grzegorzek

Prof. Andrzej Gamian

Urodził się w listopadzie 1951 roku w Przegędzy. Po ukończeniu szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Rybniku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii w zakresie biochemii.
Pracę zawodową rozpoczął w roku 1975 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W roku 1982 uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych, a następnie doktora habilitowanego. Wcześniej odbył kilkuletni staż zagraniczny w stolicy Kanady - Ottawie oraz w Grenoble. Prowadził także badania naukowe w Sztokholmie i Uppsali. W roku 2003 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych, a w roku 2006 profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2008 został profesorem zwyczajnym obecnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Nie sposób w kilku słowach wymienić wszystkich funkcji i tytułów jakie otrzymał oraz kierowniczych stanowisk jakie piastował w swej pracy naukowej.
Prowadził dotychczas wykłady między innymi w Kanadzie, w Rosji, we Włoszech, w Portugalii, Niemczech, Szwecji i Chinach oraz na Białorusi. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na całym świecie. Zorganizował liczne międzynarodowe sympozja naukowe. Jest recenzentem wielu czasopism naukowych. Opublikował około 200 pozycji naukowych. Jest autorem prawie 30 patentów w zakresie immunochemii, szczepionek, testów diagnostycznych i glikobiologii. Jest współodkrywcą szczepionki przeciwko meningokowemu zapaleniu opon mózgowych, metod oznaczania endotoksyn i oczyszczania bakteriofagów. Wypromował kilkanaście prac doktorskich, kilkadziesiąt prac magisterskich. Sprawował też opiekę nad siedmioma pracami habilitacyjnymi. Za swe osiągnięcia naukowe wyróżniony został licznymi nagrodami. 
Pomimo zamieszkiwania we Wrocławiu, z którym jest związany zawodowo, ogromną uwagę przywiązuje do podtrzymania kontaktów z ziemią, na której się urodził i wychował. Jest orędownikiem podkreślania ogromnej roli jaką mogą odegrać fundusze unijne w przekształcaniu i rozwoju Śląska. Jest zwolennikiem tworzenia platformy współpracy i partnerstwa dla instytucji nauki, instytucji badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz lokalnego przemysłu - zainteresowanych rozwojem tych ziem.

Jadwiga Kowalska

Urodziła się w lutym 1947 roku w Niedobczycach. Jest absolwentką liceum ogólnokształcącego i średniej szkoły muzycznej w Rybniku. Dalsza jej ścieżka edukacyjna wiodła poprzez Studium Pedagogiczne w Raciborzu na Uniwersytet Śląski, gdzie ukończyła studia wyższe magisterskie o kierunku - wychowanie muzyczne.
Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel wychowania muzycznego i muzyki w szkołach podstawowych w Dębieńsku. Była także członkiem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej grając na wiolonczeli. Po trzydziestu latach pracy zawodowej przeszła na emeryturę. Czas wolny wykorzystuje na propagowanie wśród młodzieży zamiłowań do muzyki i kultury. Jest prekursorem regionalizmu w muzyce i szkolnictwie. Posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadziła zespoły artystyczne - chór szkolny, zespół taneczny, zespoły fletowe i dzwonkowe, które osiągały sukcesy podczas festiwali młodzieży szkolnej na terenie gminy, regionu i województwa.
Do roku 2012 prowadziła społecznie zespół artystyczny w Gimnazjum Nr 6, który uświetniał swoimi występami uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe na terenie całej gminy. Aktualnie prowadzi chór parafialny przy Kościele św. Jerzego w Dębieńsku. Za pracę zawodową i społeczną otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. 
Do najważniejszych należą nagrody: Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego i Brązowy Krzyż Zasługi.

Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowicach

Powstało w styczniu 1964 roku z inicjatywy nieżyjącej już Balbiny Więcek - nauczycielki Szkoły Podstawowej w Stanowicach. Wyraźny rozwój swej działalności zanotowało w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku . Liczyło wówczas ponad 60 członkiń, a na jego czele stała śp. Maria Stanięda. Od roku 1996 Kołem kieruje p. Urszula Tic przy pomocy p. Marii Otremby, p. Teresy Dubec i p. Teresy Wyleżoł. Głównym celem Koła jest integracja kobiet, praca społeczna na rzecz sołectwa i gminy, a także współpraca ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na tym terenie. Do podstawowych działań zaliczyć należy podnoszenie poziomu funkcjonowania gospodarstw domowych, propagowanie zdrowej żywności oraz wymianę doświadczeń organizacyjnych. Koło w swej pracy działało i działa wielokierunkowo. Organizowało różnego rodzaju kursy prowadzenia domu i gospodarstw rolnych, kursy kosmetyczne, kursy haftu, kroju, szycia oraz gotowania. W roku 1977 zawiązało Zespół Śpiewaczy „Stanowiczanki”. Rozpoczęło promowanie kuchni śląskiej organizując konkursy potraw wielkanocnych, kiermasze bożonarodzeniowe przy Kościele w Stanowicach, uczestnicząc w organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury corocznym "Święcie Makówek". Bierze czynny udział w turniejach wsi, w organizowaniu dożynek sołeckich i powiatowych, a także w festynach farskich. Swoje wyroby kulinarne zaprezentowało podczas imprez promujących gminę w Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz podczas obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom. Członkinie Koła brały czynny udział w obchodach Europejskich Dni Kobiet organizowanych w Żorach, Świerklanach i Czerwionce-Leszczynach. W styczniu tego roku Koło obchodziło 50-tą rocznicę swojego powstania.

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Czerwionce-Leszczynach

1 grudnia 1989 roku ksiądz biskup Gerard Bernacki, poświęcając małą kaplicę w Czerwionce, ogłosił erygowanie tymczasowej parafii, której administrację powierzono ks. Andrzejowi Morawskiemu, a który jednocześnie otrzymał zadanie wybudowanie nowego kościoła.
1 stycznia 1990 roku zostały założone księgi parafialne, a rok później dekretem biskupa Katowickiego Damiana Zimonia parafia otrzymała osobowość prawną i została zniesiona jej tymczasowość. Dekret biskupa wyznaczył dzień 1 lipca 1991 roku jako datę powstania pełnoprawnej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Od sierpnia 1992 roku, dekretem Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia, proboszczem i budowniczym nowego kościoła został ks. Jan Piontek pochodzący z Książenic, który przybył do Czerwionki z kapłańskim ośmioletnim doświadczeniem z parafii Matki Bożej Różańcowej w Skoczowie.
Swoim kapłańskim zapałem i młodzieńczą energią porwał wspólnotę św. Józefa do rzeczy wielkich. Efektem tego było wybudowanie w ciągu 8 lat kościoła, a następnie otoczenia wraz z domem parafialnym, kaplicą przedpogrzebową i obejściem dodającym splendoru naszemu miastu. Parafia liczy ponad 3.600 wiernych i jest jedną z jedenastu parafii dekanatu dębieńskiego w Archidiecezji Katowickiej. Wspólnota parafialna św. Józefa pomna słów papieża Jana Pawła II, aby „mieć w sobie wyobraźnię”, rozbudowała bardzo mocno działalność charytatywną serwując miesięczne abonamenty obiadowe dla dzieci z Czerwionki, Dębieńska i Szczejkowic, a także szkolne stypendia promujące chrześcijańskie wartości w życiu codziennym, kulturalne i wzorowe zachowanie w szkole oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Nowa parafia na stałe wpisała się w życie Czerwionki-Leszczyn. Jest piękną wizytówką miasta oraz przykładem dobrej współpracy duszpasterzy i władz gminy. Świadczy też o tym ówczesny Akt Zawierzenia Bożej Opatrzności Ziemi Czerwieńsko-Leszczyńskiej i jej mieszkańców, który 17czerwca 2005 roku włodarze samorządowi proklamowali uroczyście w kościele św. Józefa, prosząc jednocześnie Bożą Opatrzność o dar opieki na wszystkie nadchodzące lata. Efektem współpracy był pomnik ku czci św. Cyryla i Metodego, patronów zjednoczonej Europy, postawiony wspólnie przy kościele. Wyrażono tym samym radość wejścia Polski do Unii Europejskiej, zwieńczając jednocześnie lokalną uroczystość 30-lecia połączenia Czerwionki i Leszczyn w jeden wspólny organizm. 1 grudnia tego roku parafia obchodziła 25-lecie powstania.

Katarzyna Grzegorzek

Urodziła się w styczniu 1969 roku w Knurowie. Jest mieszkanką Bełku. Pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach jako starszy instruktor. Jest animatorem kultury, nauczycielem tańca, choreografem. Pracę z młodzieżą rozpoczęła w roku 1987 jako instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku oraz w Domu Kultury w Niedobczycach, a także w Szkole Podstawowej w Bełku i w Prywatnym Centrum Edukacyjnym w Radlinie. W roku 1992 rozpoczęła pracę w Domu Kultury w Leszczynach zakładając tam Formację Taneczną Zygzak. Od tej pory wychowuje artystycznie już drugie pokolenie młodych tancerzy, a ostatnio także młodych instruktorów tańca. 
W latach 1996 - 2007 pełniła funkcję kierownika artystycznego Międzywojewódzkiego Festiwalu Tańca Czerwionka-Leszczyny, a od roku 2009 jest kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Mażoretek Parada w Czerwionce-Leszczynach. Występuje jako juror i sędzia wielu festiwali i zawodów tanecznych. Jest konsultantem regulaminowym festiwali tańca, członkiem komisji regulaminowej Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cherleaderek Polskich. Jest także członkiem Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń Sportu Mażoretkowego (International Majorettsport Association). Występując ze swoimi wychowankami z Formacji Tanecznej Zygzak reprezentuje Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury na imprezach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Efektem udziału w tych imprezach jest zdobycie ponad 100 nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach tańca.
Od roku 2009 prowadzi grupy mażoretek, które zdobyły dotychczas 85 medali i trofeów w różnych konkursach tanecznych, w tym takie jak: „Złota Jodła” na 40-tym Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach oraz Grand Prix i Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Mażoretek „Złota Lira”. Sukcesy ostatnich lat to zdobycie 19 medali Mistrzostw Polski, jeden medal Mistrzostw Europy oraz trzy medale Mistrzostw Świata Mażoretek w Pradze, gdzie Zygzak zdobył wicemistrzostwo świata, a Mały Zygzak został mistrzem świata w roku 2013 oraz wicemistrzem świata w tym roku.
Za pracę z młodzieżą otrzymała srebrną odznakę „Zasłużony dla miasta Rybnika” oraz nagrodę z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom, jako uznanie wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

do góry