• język migowy

Karolinki 2013

Laureaci "Karolinki 2013"

  • Karolinki 2013Damian Mrowiec
  • Romuald Stencel
  • Eugeniusz Adamiec
  • Antoni Bluszcz
  • Danuta Zieleźny
  • Artur Harazim
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Czerwionce-Leszczynach
  • Firma Zower
  • Polski Związek Wędkarski koło nr 96 w Czerwionce

Damian Mrowiec

Urodził się w styczniu 1961 r. w Katowicach. Do szkoły średniej uczęszczał w Rudzie Śląskiej. Studia magisterskie w dziedzinie socjologii ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Jego pierwsza praca zawodowa związana była z administracją w przemyśle wydobywczym. Pracował w kopalniach węgla kamiennego: „Chwałowice” oraz w Gwarectwie Rybnicko-Jastrzębskim.
W roku 1993 rozpoczął pracę w Urzędzie Rejonowym w Rybniku. W latach 1990-1998, czyli przez dwie kadencje, był radnym i Przewodniczącym Rady Gminy w Lyskach.
Bezpośrednio przed powstaniem powiatów kierował wspomnianym Urzędem Rejonowym.
Od 1 stycznia 1999 r. do chwili obecnej, czyli czwartą kadencję, pełni funkcję Starosty Rybnickiego.

Romuald Stencel

Urodził się w maju 1939 r. w Gdyni. Mimo sąsiedztwa morza nie wybrał zawodu stoczniowca, rybaka czy też marynarza, lecz został górnikiem, pracując w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” przez 30 lat, odchodząc na emeryturę w randze nadsztygara.
Od roku 1997 prowadzi własną firmę zajmującą się głównie diagnostyką pojazdów mechanicznych.
W latach 1998-2006 był radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Od 2006 r. do chwili obecnej jest radnym powiatu rybnickiego. W Radzie Powiatu kieruje Komisją Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Swoją działalność społeczną skupił na dążeniach do rozwoju małego i średniego biznesu na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny i powiatu.
Wspiera lokalne inicjatywy samorządu w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, szczególnie w drogownictwie, komunikacji i transporcie zbiorowym.
Jest sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych w gminie i mieście, ze szczególnym wspieraniem projektów służących rozwojowi utalentowanej młodzieży.
Za pracę zawodową i społeczną odznaczony został: Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Złotą Odznaką Śląskiego Klubu Biznesu, Czarnym Diamentem 2000 r. nadanym przez Rybnicką Izbę Przemysłowo-Handlową, Złotą Statuetką „Fair-Play” nadaną przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.

Eugeniusz Adamiec

Urodził się w kwietniu 1954 r. w Bełku. Tam mieszka i pracuje. Jego życie zawodowe związane jest z rolnictwem i produkcją żywności. W latach 1974-1979 pracował w służbie rolnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W roku 1979 przeszedł do pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Rolnik” w Palowicach, pracując na stanowisku kierownik produkcji rolnej, a następnie jako Prezes Zarządu Spółdzielni. Od roku 1996 kieruje spółką „LESZ” w Bełku produkującą wyroby mięsne.
Wolny czas poświęca pracy społecznej.
W latach 1984-1990 był radnym w Czerwionce-Leszczynach, kierując ówczesna Komisją Rolnictwa i Leśnictwa.
Od 1998 jest radnym powiatowym w Rybniku. Przewodniczy tam Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od roku 2009 działa w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Katowicach. Drugą kadencję pracuje w Zarządzie Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy.
Został odznaczony Srebrnym Medalem im. Jana Kiliński „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.
Jest członkiem Rady Sołeckiej w Bełku.
Wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy oraz lokalny klub sportowy w Bełku.

Antoni Bluszcz

Urodził się w październiku 1953 r. w Czerwionce.
Po ukończeniu Technikum Górniczego w Rybniku rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Następnie rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, gdzie pracował w ruchu elektrycznym pod ziemią do chwili zamknięcia zakładu.
W roku 1997 został przedstawicielem załogi w Radzie Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.
W wyborach samorządowych w roku 1998 został wybrany radnym powiatu rybnickiego, przewodząc Radzie Powiatu przez dwie kadencje.
W wyborach w 2006 roku wybrany został do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Całą kadencję przewodniczył Komisji Rewizyjnej.
Jest aktywnym działaczem Polskiego Związku Wędkarskiego. Reprezentuje wędkarzy z Czerwionki-Leszczyn na szczeblu Rejonu Rybnicko-Wodzisławskiego oraz Okręgu w Katowicach. Jest jednym z założycieli Koła Wędkarskiego w Czerwionce w obecnym kształcie organizacyjnym.

Danuta Zieleźny

Urodziła się w 1955 roku w Rybniku. Z miastem tym była związana do roku 1989. Tam ukończyła naukę w zakresie szkoły średniej. Tam też rozpoczęła pracę zawodową, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 10. W ten sposób związała swoje życie zawodowe z oświatą.
W roku 1989 przeprowadziła się do Książenic, rozpoczynając pracę nauczyciela w tamtejszej szkole podstawowej. Po dwóch latach została dyrektorem tej szkoły.
W 2006 roku przeszła na emeryturę poświęcając wolny czas dla pracy społecznej.
W latach 2006-2010 była radną powiatową w Rybniku, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Drogownictwa.
W latach 2008-2012 była członkiem Rady Sołeckiej w Książenicach.
Całe dorosłe życie poświęciła pracy na rzecz młodzieży oraz rozwoju życia kulturalnego w środowiskach, w których mieszkała i pracowała.
W uznaniu jej pracy zawodowej i społecznej otrzymała order „Zasłużony dla Miasta Rybnika”, Medal 50-lecia Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz nagrody z rąk Burmistrza Czerwionki-Leszczyn, inspektora oświaty oraz dyrektora szkoły.

Artur Harazim

Urodził się w sierpniu 1968 r. w Kielcach. Swoje najmłodsze lata spędził w Czerwionce-Leszczynach, gdzie mieszkał wraz z rodzicami. Szkołę średnią ukończył w Liceum Ogólnokształcącym im. Hanki Sawickiej w Rybniku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w College of Europa w Brugii oraz prawa międzynarodowego w Waszyngtonie.
Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1993 r. w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W latach 1996-2001 pracował w Ambasadzie RP w Waszyngtonie.
Po powrocie do centrali MSZ pracował w Departamencie Unii Europejskiej i brał udział w negocjacjach akcesyjnych do Unii.
W latach 2004-2008 pełnił najpierw funkcję szefa Zespołu Przygotowawczego Traktat Akcesyjny, następnie rozpoczął pracę w Przedstawicielstwie RP przy UE. W tym czasie brał udział w pracach grup ekspertów prawnych przygotowujących Traktat Konstytucyjny, a następnie Traktat z Lizbony.
W latach 2008-2012 kolejno: kierował Departamentem Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Departamentem Polityki Europejskiej, pełnił także funkcję Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw przygotowania przewodnictwa Polski w Radzie UE.
W marcu 2012 r. został ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Królestwie Belgii.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Gwiazdy Polarnej nadanym w Szwecji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Czerwionce-Leszczynach

Swoją działalność na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rozpoczął w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Istniał pierwotnie w postaci ognisk w Czerwionce i Czuchowie, które liczyły przed wojną 52 członków. W latach 70-tych powstały nowe ogniska w Leszczynach i Bełku. W okresie stanu wojennego ich działalność została zawieszona. Wznowiona została w roku 1984, a na czele organizacji stawali kolejno: Marta Zorychta, Andrzej Jarmundowicz, Jerzy Kielech. Od roku 1995 Prezesem organizacji jest Robert Kowol.
W 2005 r., w ramach obchodów 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, Organizacja Oddziałowa Czerwionki-Leszczyn otrzymała sztandar nadany przez Zarząd Główny ZNP w Warszawie.
Obecnie istniejący w Czerwionce-Leszczynach oddział liczy 233 członków, w tym 176 nauczycieli, 36 pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli oraz 21 emerytów. Swoją działalnością obejmuje 20 szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, a także 3 placówki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Rybniku. Reprezentuje zbiorowe i indywidualne interesy pracowników szkół i przedszkoli, pomaga im materialnie, organizuje pomoc prawną dla swoich członków. Poza działalnością ściśle związkową zajmuje się organizowaniem imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym dla społeczności gminy, prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia finansowego i pomocy w leczeniu. Jego działacze wchodzą w skład organizacji i fundacji działających na terenie gminy.

Firma Zower

Powstała w roku 2002 z inicjatywy Elektrowni Rybnik w celu realizacji projektu „Dębieńsko”, polegającego na rewitalizacji zdegradowanego obszaru poprzemysłowego poprzez odzysk węgla i kruszywa z odpadów kopalnianych, ponowne ukształtowanie terenu i jego biologiczną rekultywację.
Dla zrealizowania celu uruchomiła Zakład Odzysku Węgla na terenie byłej Kopalni „Dębieńsko”. Efektem jej pracy to przerobienie prawie 15 milionów ton materiału z hałdy i odzyskanie 1,6 miliona ton węgla, który stanowił paliwo Elektrowni Rybnik.
W trakcie odzysku węgla ZOWER produkuje kruszywo mineralne, przykładowo 2 miliony ton tych kruszyw posłużyło przy budowie autostrady A1 w obrębie gminy. Spółka zatrudnia w swoich strukturach około 50 osób. Dwa razy tyle jest zatrudnionych w firmach współpracujących i działających na jej rzecz.
Działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli realizując zadania zmierzające do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, w istotny sposób uczestniczy w projektach społecznych i gospodarczych gminy Czerwionka-Leszczyny, oddziałując jednocześnie na poprawę środowiska naturalnego.
Jest laureatem pierwszej edycji ogólnoświatowego konkursu „Trofea Zrównoważonego Rozwoju”, który odbył się w Paryżu, w kategorii „Solidarność dla przyszłości: Środowisko”. Otrzymała statuetki: „Grand Prix CCIFP 2008”, „Czarny Diament 2004”, „Leszczyna 2003”.
Na czele spółki jest Zarząd z Prezesem Markiem Mrowcem.

Polski Związek Wędkarski koło nr 96 w Czerwionce

Założone zostało w marcu 1962 r. z inicjatywy miłośników wędkarstwa w Czerwionce. Początkowo działało przy kopalni „Dębieńsko”. Obecnie jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Wędkarskiego i w swej działalności kieruje się zasadami przyjętymi w statucie tego Stowarzyszenia. Aktualnie skupia w swych szeregach ponad 500 członków, a było i tak, że liczyło ponad 700 członków.
Dla ugruntowania swojego istnienia i działalności wzięło pod swoją opiekę zbiorniki wodne w dorzeczu Bierawki, tworząc swoistą oazę przyrody i ciągi spacerowe dla mieszkańców przyległych osiedli.
W czynie społecznym wybudowało budynek „Rybaczówki”, w którym odbywają się spotkania wędkarzy i ich rodzin. Prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką w dzierżawionych wodach. Dba o ochronę środowiska. Wychowuje dzieci i młodzież w kierunku poszanowania tego środowiska oraz uczy zasad wędkarstwa i współzawodnictwa, poprzez organizowanie szkoleń i zawodów wędkarskich dla wszystkich grup wiekowych swoich członków. Drużyny juniorskie i seniorskie uczestniczą w zawodach na terenie regionu Rybnicko-Wodzisławskiego oraz Województwa Śląskiego. Zarząd Koła co roku organizuje dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta festyny z okazji Dnia Dziecka.
Na czele Koła stoi Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Janusz Budny.

top_baner
do góry