• język migowy

Karolinki 2012

Laureaci "Karolinki 2012"

 • Karolinki 2012Teresa Bierza
 • Aleksandra Ostroch
 • Stefania Szyp
 • Ks. Roman Kiwadowicz
 • Czesław Wałach
 • Klub Honorowych Dawców Krwi im. Eufrozyny Weber w Szczejkowicach
 • Zakład "Multipak" z Palowic
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Terenowe "Dębieńsko " w Czerwionce-Leszczynach
 • Chór "Cecylia" z Bełku
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jestem" w Czerwionce-Leszczynach

Teresa Bierza

Teresa BierzaUrodziła się w marcu 1953 roku w Gąbinie na Pomorzu. Po ukończeniu w 1976 r. studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zamieszkała w Rybniku, rozpoczynając na tut. terenie pracę zawodową. Od 30 lat pracuje w strukturach administracji, w tym samorządowej oraz w służbach zatrudnienia.
Jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, już od ponad 20 lat podejmuje i skutecznie realizuje zadania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz wspiera inicjatywy służące powstawaniu nowych miejsc pracy w regionie.
Niezwykle ważne dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny było uruchomienie z jej inicjatywy w 2010 roku w Czerwionce, Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, w którym mieszkańcy otrzymują pełne wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Są także objęci usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, w tym informacji zawodowej.
Działania jej - nie tylko te statutowe, są skuteczne, nowatorskie, z wielkim zaangażowaniem, dostosowane do stale zmieniającej się rzeczywistości. Ostatecznie przekłada się to na łagodzenie problemu bezrobocia w gminie i w powiecie.
Jest aktywnym uczestnikiem wielu spotkań z partnerami rynku pracy, dzieląc się zdobytą wiedzą i posiadanym doświadczeniem. Kierowany przez nią Urząd został wyróżniony za pozyskanie największej w województwie śląskim kwoty środków na aktywizację osób bezrobotnych, jest także jednym z pierwszych pod względem ilości wydatkowanych środków
z Funduszu Pracy. Całokształt działań dyrektor, nastawionych na aktywizację i ożywienie lokalnego rynku pracy zasługuje na uznanie.

Aleksandra Ostroch

Aleksandra OstrochUrodziła się w marcu 1963 roku w Knurowie i stale mieszka w Przegędzy. Od najmłodszych lat interesuje się historią i literaturą. Wychowana w tradycyjnej śląskiej rodzinie, wcześnie zaczęła przejawiać zainteresowania historią tego regionu. Wykorzystując opowieści dziadków i starszych członków rodziny tworzyła publikacje, które zaczęły się pojawiać się w latach 80-tych w tygodniku Nowiny. Redagowała tam także rubrykę poświęconą onomastyce. Przez kilkanaście lat pracy zbadała 800 imion określając ich pochodzenie, znaczenie, zdrobnienia, daty imienin oraz nazwiska znanych ludzi, którzy je nosili.
Od lat współpracuje z miesięcznikiem lokalnym miasta i gminy - "Kurierem", opisując tradycje, zwyczaje, ale i śmiesznostki z przeszłości naszego regionu. W tym duchu powstała też jej pierwsza książka "Warkocz pokoleń", która została wydana nakładem warszawskiego wydawnictwa "Twój Styl" i wyróżniona w konkursie na najlepszą opowieść biograficzną organizowanym przez redakcję miesięcznika o tej samej nazwie. W roku 2007 wydała drugą książkę zatytułowaną "Ks. Adolf Pojda - kapłan i człowiek" poświęconą postaci wielkiego patrioty związanego z Leszczynami, więźnia Dachau.
W 2009 r. ukazało się drugie wydanie "Warkocza pokoleń", poprawione i znacznie rozszerzone. Sukces jaki odniosła książka i rozbudzone oczekiwania czytelników, przyczyniły się do wydania w 2011 roku kolejnej książki zatytułowanej "Śląsk romantyczny", opisującej wybitne postaci kultury polskiej związane z naszym regionem. Tym tytułem dzisiejsza laureatka zdobyła sobie uznanie jeszcze większej rzeszy czytelników, a jej nazwisko stało się znane księgarzom w całym województwie.
Wydawnictwo Vectra, którego nakładem wydano przedstawione książki, przystąpiło do przygotowania kolejnej książki - zbioru artykułów, które wyszły spod pióra laureatki i są publikowane co miesiąc na łamach "Kuriera". Jej pasją jest także krajoznawstwo i fotografia. Od 2009 r. swoje prace publikuje na fotoforum internetowym.
Wyróżnienie odebrała siostra laureatki - Alodia Urbańczyk

Stefania Szyp

Stefania SzypUrodziła się w listopadzie 1953 r. w Czuchowie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyk, pedagog, dyrygent, radna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny drugą kadencję z rzędu. W latach 1997 - 2000 była dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce Leszczynach, a w latach 2000 - 2011 dyrektorem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rybniku. Organizowała festiwale kultury młodzieży szkolnej, konkursy recytatorskie dla szkół podstawowych i gimnazjów, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, konkursy plastyczne i koncerty. Współpracuje z Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Czerwionce, przygotowując podopiecznych tej placówki do konkursów i występów muzycznych.
W roku 1975 jako solistka kwartetu wokalnego zdobyła Nagrodę Komitetu Radia i Telewizji na XI Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Razem z innymi laureatami festiwalu koncertowała w Moskwie i Wołgogradzie. Prowadzony przez nią chór zdobył między innymi: "Srebrny Kamerton" i dwukrotnie "Brązowy Kamerton" na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w Bydgoszczy, wyróżnienia I stopnia "Specjalne" i wyróżnienia I stopnia na wojewódzkich i powiatowych przeglądach zespołów młodzieży szkolnej i festiwalach kultury młodzieży szkolnej, pierwsze miejsca na wojewódzkich przeglądach pieśni tematycznej "Bóg się rodzi" i pierwsze miejsca na wojewódzkich konkursach piosenki "Barwy Przyjaźni". Chór pod jej kierunkiem występował m.in. w Budapeszcie.

Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej z młodzieżą otrzymała:

 • dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • złotą oraz srebrną odznakę "Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego",
 • nagrodę regulaminową w konkursie o nagrodę "Złotej Superaty",
 • nominację do nagrody NARCYZ 2011, nagrody Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Rybnickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Po 40 latach pracy przeszła na emeryturę. Wolny czas wypełnia prowadząc chór Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czerwionce oraz chór parafialny "Magnificat" w Czuchowie.

Ks. Roman Kiwadowicz

Ks. Roman KiwadowiczUrodził się w lutym 1959 roku w Bieruniu. Tam się się wychowywał jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Tam też ukończył szkołę podstawową. Po ukończeniu w 1978 roku Liceum Zawodowego w Tychach, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Od sierpnia 1981 r. do sierpnia 1982r. odpracowywał służbę wojskową na Kopalni Węgla Kamiennego "Czeczot".
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Bpa Herberta Bednorza 4 kwietnia 1985r. W tym samym roku rozpoczął studia magisterskie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył w roku 1988 zdobywając tytuł magistra teologii praktycznej.

Posługę duszpasterską sprawował w następujących parafiach:

 • św. Józefa w Kaletach,
 • św. Herberta w Wodzisławiu Śl.,
 • św. Marii Magdaleny w Tychach,
 • Opatrzności Bożej w Katowicach,
 • MB Częstochowskiej w Knurowie,
 • św. Jacka w Mysłowicach -Morgach.

W dniu 28 lipca 2003 roku dekretem ks. Abpa Damiana Zimonia został mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Dębieńsku, gdzie podjął szereg działań na rzecz tej parafii. We współpracy z parafianami i przy ich ofiarności wykonał remont zakrystii, organów, dzwonów i ich napędu, wymiany oświetlenia kościoła, pieca w kotłowni, doprowadzenia wody do kościoła. Wykonany został remont domu parafialnego, a także częściowy remont pomieszczeń probostwa. Przy pomocy parafian, organizacji społecznych działających w Dębieńsku oraz gminy, doprowadził do szybkiej odbudowy spalonej kopuły wieży kościoła.
Kolejne zadania to wstawienie witraży, porządkowanie i remont urządzeń cmentarza oraz dalsza część remontu probostwa.
Bierze czynny udział w życiu publicznym parafii, wspierając inicjatywy mieszkańców w organizacji okolicznościowych imprez.
Jego zainteresowania to: katechetyka, fotografia, wędrówki po górach.

Czesław Wałach

Czesław WałachUrodził się w czerwcu 1956 roku w Książenicach. Z zawodu jest piekarzem. Jako 20-letni młodzieniec przejął piekarnię po ojcu w rodzinnej miejscowości i rozpoczął działalność gospodarczą, rozwijając swój warsztat pracy. W roku 1995 rozszerza zakres działalności budując sklep piekarniczo-spożywczy w Przegędzy. W okresie minionych 20-tu lat wyuczył w zawodzie piekarza kilkunastu uczniów, z których większość zatrudnia na stałe.
Działalność społeczną rozpoczął w 1998 r. wchodząc w skład Rady Sołeckiej Książenice. Swoim zaangażowaniem potrafił zachęcić społeczność Książenic do czynnego uczestnictwa w życiu wsi i gminy. Jest jednym z współorganizatorów dożynek sołeckich, nie szczędząc przy tym czasu, wysiłku i środków finansowych. Znany jest z działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży wśród społeczności szkolnych w Książenicach i w Przegędzy. Wziął czynny udział w założeniu klubu piłkarskiego Unia Książenice i kierował przez pewien okres drużyną młodzieżową. Aktualnie wspiera ten klub finansowo oraz sprzętowo. W latach 1995-2001 wspierał finansowo i rzeczowo Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą w Leszczynach, a aktualnie w dalszym ciągu współpracuje z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Rybniku, w zakresie wspierania dzieci z terenu miasta i gminy będących pod kuratelą sądową.
Za pomoc miejscowym szkołom otrzymał odznakę honorową "Za Zasługi Dla Oświaty" nadaną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Eufrozyny Weber w Szczejkowicach

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Eufrozyny Weber w SzczejkowicachPowstał w maju 1982 r. z inicjatywy prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczejkowicach p. Eugeniusza Fojcika. Jego siedzibą jest Wiejski Dom Kultury, gdzie ma salkę klubową, własne logo i proporczyk oraz sztandar. Głównym celem klubu jest niesienie pomocy ludziom poprzez oddawanie krwi oraz uczestnictwo w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi biednych i dotkniętych klęskami żywiołowymi. Ponadto zajmuje się organizacją spotkań, imprez i akcji oraz szkoleń tematycznie związanych z ochroną zdrowia, ratownictwem przedmedycznym. Wspiera także i współorganizuje inne spotkania i imprezy odbywające się na terenie sołectwa Szczejkowice i gminy.
Prowadzona akcja honorowego krwiodawstwa przynosi rocznie ponad 70 litrów krwi - cennego daru niezbędnego do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Skupia w swoich szeregach blisko 200 członków i sympatyków, którzy za swoją działalność zostali wielokrotnie wyróżnieni między innymi, odznaczeniami państwowymi i odznakami honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża oraz odznakami dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
Klub za swoją szlachetną działalność został odznaczony i wyróżniony odznakami honorowymi PCK wszystkich stopni, odznakami "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wszystkich stopni, Medalem Milenium 2000, tytułem Honorowy Kawaler Kapituły "Pomocnej Dłoni HDK-PCK" oraz kilkudziesięcioma podziękowaniami i dyplomami Zarządów PCK wszystkich szczebli. Klubem kieruje zarząd, na czele którego stoi prezes Pani Inga Siemianowska.

Zakład "Multipak" z Palowic

Zakład Firma produkcyjno-handlowa "Multipak" rozpoczęła swą działalność w roku 1991 specjalizując się głównie konfekcjonowaniem żywności i zatrudniając zaledwie garstkę osób. Z biegiem lat "Multipak" coraz bardziej się rozwijał wprowadzając nowe , bardzo trafne pomysły, by z powodzeniem wejść na krajowy rynek. Dzisiaj "Multipak" to firma zatrudniająca ponad 130 osób, dysponująca bogatym i profesjonalnym taborem samochodowym, współpracująca z dużą grupą producentów i z niezliczoną rzeszą odbiorców. Osobą, która zarządza i czuwa nad firmą jest jej właściciel pan Zbigniew Legierski. Obecnie zatrudnia ponad 130 osób. Głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa wędlin , mięsa i drobiu. Firma zatrudnia ponad 130 osób z tego ¾ to osoby mieszkające na terenie gminy Czerwionki - Leszczyny i okolic. Jak tylko istnieje potrzebna niesienia pomocy placówkom wychowawczym czy społecznym jesteśmy do dyspozycji.
Firma "Multipak" jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród: 2004 nagroda gospodarcza "Czarny Diament" za ciągły i dynamiczny rozwój firmy, stworzenie warunków konfekcjonowania i transportu produktów spożywczych spełniających standardy europejskie, aktywną współpracę z samorządem terytorialnym i gospodarczym oraz znaczącą działalność charytatywną i wsparcie inicjatyw kulturalnych.
Rokrocznie nagroda grupy wydawniczej "Puls Biznesu" Gazele Biznesu , dla najdynamiczniejszych małych średnich firm.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Terenowe "Dębieńsko " w Czerwionce-Leszczynach

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Terenowe Powstało w wyniku przekształcenia się koła zakładowego działającego przy byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Dębieńsko". Jest jednym z kół, które nie zakończyły działalności mimo likwidacji kopalń. Podtrzymuje żywe tradycje górnicze i regionalne, między innymi corocznie organizuje uroczyste obchody górniczego święta Barbórki, a także tradycyjną - z zachowaniem całego ceremoniału - Karczmę Piwną. Imprezy te cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród byłych pracowników KWK "Dębieńsko". Prowadzi ożywioną działalność na terenie gminy i miasta. Szczególnym jej przejawem jest ocalenie i prowadzenie Izby Tradycji byłej kopalni, która obecnie stała się unikalną placówką o charakterze muzealno-edukacyjnym, udostępnianą dla mieszkańców naszej gminy, a także dla całego regionu. Jest bogatym źródłem wiedzy o przemyśle wydobywczym i zajęciach towarzyszących górnictwu węglowemu, z którego korzysta młodzież szkolna. Koło działając w tym obszarze, nawiązało współpracę z Muzeum Miejskim w Rybniku, Muzeum Górnictwa w Zabrzu oraz z podobną Izbą Tradycji przy KWK "Knurów", a także z Główną Komisją Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Wielu jego działaczy wkłada dużo wysiłku i pracy w stały rozwój i rozszerzanie różnych form prezentacji kultury i tradycji górniczych naszego miasta i regionu. Prezesem koła jest mgr inż. Marian Wójcik.

Chór "Cecylia" z Bełku

Chór Jego korzenie sięgają lat 20-tych poprzedniego stulecia. Na początku był chórem mieszanym, a następnie przez długie lata był chórem męskim. Obecną nazwę przyjął w roku 1992. Jego dyrygentami były siostry: s. Benigna Tkocz, s. Ernestyna Stencel, s. Patrycja, s. Teofania, a od roku 2009 chórem dyryguje P. Celina Cebula. Chór wykonuje głównie pieśni kościelne. Uświetnia takie uroczystości liturgiczne jak: Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Pierwsze Komunie Św., uroczystości odpustowe, dożynki oraz inne wydarzenia parafialne. Koncertował na Jasnej Górze w Częstochowie, a także w Panewnikach, w Ustroniu oraz w Bujakowie. Wystąpił w Radio Archidiecezji Katowickiej "Arka". Brał udział w pielgrzymkach chórów i orkiestr Górnego Śląska do Matki Boskiej Piekarskiej oraz do bazyliki o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Wziął także udział w II Zjeździe Chórów Słowiańskich w Katowicach oraz w Festiwalu Pieśni Maryjnych "Magnificat 2003" w Katowicach-Piotrowicach.
Od roku 2001 uczestniczy we wspólnych spotkaniach chóralnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Jestem" w Czerwionce-Leszczynach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Powstało w sierpniu 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i P. dr Barbary Wiatrak oraz P. Jana Niewęgłowskiego. Jego siedzibą jest budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach. Aktualnie liczy 63 członków. Kieruje nim zarząd na czele którego stoi P. Maria Kala. Członkami wspierającymi są: pedagodzy, rehabilitanci, prawnicy, a także pracownicy samorządowi. Prowadzi działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową, społeczną, rekreacyjno-wypoczynkową, terapeutyczno-rewalidacyjną, rehabilitacyją i zdrowotną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich otoczenia.
Organizuje pomoc prawną i medyczną rodzinom osób niepełnosprawnych,
współpracuje z miejscowymi zakładami pracy pozyskując od tych zakładów środki materialne na swą działalność. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku organizując różnego rodzaju spotkania plenerowe, turnieje sportowe, przeglądy teatralne, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki do atrakcyjnych miejsc. Współorganizuje uroczystości rocznicowe i kiermasze. Jest współtwórcą Sali Doświadczania Świata, która stwarza możliwość autentycznego przeżywania świata i otoczenia. Realizuje szereg projektów dofinansowanych ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII".

do góry