• język migowy

Karolinki 2009

Laureaci "Karolinki 2009"

 • Henryk Kubasa
 • Jerzy Reginek
 • Zespół Folklorystyczny "Familijo"
 • Franciszek Blinda

Henryk Kubasa

Urodził się w grudniu 1942 r. w Chorzowie, skąd po śmierci ojca przeprowadził się wraz z pozostałą rodziną do Bełku.
W 1956 r. ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1961 r. został absolwentem Liceum Pedagogicznego w Rybniku i jako nauczyciel pracował przez 9 lat kolejno w szkołach w Stanowicach i w Bełku, z przerwą na odpracowanie służby wojskowej w KWK "Dębieńsko".
Pracując na kopalni ukończył Technikum Górnicze w Katowicach.
Następnie kształcił się w Studium Nauczycielskim w Raciborzu, a w latach 1977 - 1981 studiował pedagogikę w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie uzyskał tytuł magistra.
Pracując jako nauczyciel był aktywnym działaczem społecznym na tut. terenie. Przez 4 lata piastował funkcję prezesa OSP w Bełku, prowadził także szczep ZHP w tym sołectwie, osiągając stopień "harcmistrza".
Przewodniczył Społecznej Radzie Klubu "Rolnika", a następnie Klubu "Ruch" w Bełku.
Od 1969 r. był związany zawodowo z Przedsiębiorstwem Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch" w Rybniku, a od sierpnia 1975 r., do listopada bieżącego roku był dyrektorem Oddziału RSW Prasa - Książka - Ruch w Wodzisławiu Śląskim.
Za swoją społeczną i zawodową pracę otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany w 2001 roku.

Jerzy Reginek

Urodził się w sierpniu 1937 r. w Wilczy. Od 1949 r. mieszkał w Czuchowie.
Jest absolwentem:

 • Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku,
 • Policealnego Technikum Górniczego w Chorzowie Batorym,
 • Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1969 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera górnika,
 • Ukończył także Studium Pedagogiczne w Katowicach.

W latach 1958 - 1990 związany był zawodowo z KWK "Dębieńsko", gdzie pracował najpierw w dozorze technicznym, a następnie jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Górniczej przy kopalni.
Od września 1970 r. do sierpnia 1977 r. był zastępcą dyrektora tej szkoły, a przez 13 kolejnych lat dyrektorem.
Po przejściu na emeryturę nie rozstał się z młodzieżą pracując do roku 2006 r. jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
Od 2004 r. jest sądowym kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Rybniku i sprawuje dozór kuratorski na terenie Czerwionki-Leszczyn.
Pedagog i wychowawca młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz innych województw w ramach organizowanych klas filialnych Zasadniczej Szkoły Górniczej w Kaliszu, Kępnie i Zgierzu.
Za pracę zawodowa i społeczną został wielokrotnie odznaczony medalami państwowymi, wojewódzkimi i resortowymi, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dzisiaj jest mieszkańcem Rybnika-Boguszowic i oddanym działaczem społecznym na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębieńsku Wielkim
Jest organizacją społeczną, powołaną do ochrony osób i mienia przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.
Prowadzi zajęcia szkoleniowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zapobiegania pożarom.
Dba o zachowanie ciągłości swych działań poprzez prowadzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.12 lat t
emu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W czasie wielkiego pożaru lasów w okolicach Rud i Kuźni Raciborskiej, wchodziła w skład Kompanii Obwodowej Straży Pożarnych w Katowicach, biorąc udział w walce z tym żywiołem.
W ostatnim czasie przyszło jej się zmierzyć z groźnym pożarem jaki wybuchł na wieży kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Dębieńsku Wielkim. Heroiczna postawa strażaków zapobiegła rozszerzeniu się ognia, a także umiejętne prowadzenie akcji gaśniczej uchroniło przed zniszczeniem zabytkowe organy oraz pozostałą część kościoła 
Jednostka jest organizatorem, a także aktywnym uczestnikiem imprez okolicznościowych i festynów.
Uświetnia uroczystości religijne.
W tym roku obchodziła jubileusz 100 -lecia istnienia.
Stwierdzić należy, że OSP w Dębieńsku Wielkim ma znaczący dorobek w niezwykle pożytecznej działalności na rzecz społecznictwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zespół Folklorystyczny "Familijo"

Działa przy Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach od 2001 roku, jako amatorski zespół folklorystyczny pod kierunkiem Pani Celestyny Wodok.
Kultywuje obrzędy i tradycję oraz gwarę Górnego Śląska.
Znany jest w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny a także w okolicznych miejscowościach takich jak: Rybnik, Żory, Wodzisław Śl. Zebrzydowice, Godów. Występował przed publicznością w Beskidzie Śl. oraz w Czechach.
W swej krótkiej działalności artystycznej wystawił kilka przedstawień premierowych cieszących się ogromnym zainteresowaniem.
Wśród zagranych sztuk były:

 • "Bajka o Czerwonym Kapturku",
 • "Szopka Śląsko",
 • "Romeo i Julia",
 • "Ostatnio wieczerzo",
 • "Pomsta",
 • "Zolyty to fajno rzecz".

Działalność zespołu przyczyniła się do rozsławiania nie tylko Szczejkowic, ale także Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Górnego Śląska.
Jest potwierdzeniem bogatych złóż sukcesu w społeczności tutejszego terenu. Odkrycie tych złóż jest tym cenniejsze, że dotyczy osób amatorsko zajmujących się sztuką teatralną, które są podziwiane także przez artystów profesjonalnych, odnoszących się do ich pracy i zaangażowania z wielkim uznaniem.

Franciszek Blinda

Urodził się 1941 r. w Bełku. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczął pracę w KWK "Dębieńsko".
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przeprowadził się do Stanowic, gdzie prowadził także gospodarstwo rolne, godząc w przeszłości pracę górnika i rolnika. Wśród nawału pracy potrafi sporo czasu poświęcić działalności społecznej, na rzecz swojego środowiska, ale także na użytek całej społeczności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Swoje wielkie zaangażowanie w pracy społecznej ujawnił z chwilą, gdy został wybrany w 2000 r. sołtysem Stanowic oraz jako radny Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w latach 2002 - 2006.
W pracy społecznej kieruje się zasadą współdziałania z organami gminy i miasta, a także ze szkołą, ośrodkiem zdrowia, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi w Stanowicach oraz w gminie i powiecie.
Jest inicjatorem życia społecznego w sołectwie, a także części zadań inwestycyjno-remontowych oraz rozwiązań komunikacyjnych na tamtejszym terenie.
Godnie reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych.
Jest osobą uczynną, skromną i niosącą pomoc potrzebującym.
Jest także wzorem społecznika do naśladowania przez innych, podejmujących działalność społeczną.

top_baner
do góry