rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie rybnickim wraz  z wymianą/modernizacją źródła ciepła.  Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów. Projekt obejmuje następujące obiekty:

W obiektach zastosowano następujące usprawnienia :

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w powiecie rybnickim poprzez zmniejszenie emisji i koncentracji zanieczyszczeń wynikających z termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Do celów szczegółowych możemy zaliczyć poprawę sprawności ogrzewania  obiektów oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych korzystnych oddziaływań jak np. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez obniżenie poziomu niskiej emisji, ochrona zdrowi mieszkańców poprzez częściowe wyeliminowanie źródeł niskiej emisji, ochrona organizmów żywych, gleby, wody, budowli poprzez ograniczenie zgubnego wpływu przekrocz wen stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 42 959 80, fax: (32) 43 307 10
e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl

Zakład Remontowo-Budowlany "JURA"
ul. 1-go Maja 83, 32-340 Wolbrom"
tel: (0-32) 644-14-09
e-mail: jura@go3.pl 

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu to kwota 6 234 701,01 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 5 198 049,59 zł.

Galeria zdjęć z realizacji inwestycji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij