• język migowy
Strona główna/Centralny Port Komunikacyjny/Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

 • Uchwała nr XVII/198/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
 • Uchwała nr XXII/242/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
 • Uchwała nr XXVI/314/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK
 • Uchwała nr XLVI/466/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie zmiany przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • UCHWAŁA NR LXIII/604/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia w sprawie wyboru przebiegu korytarza W72 jako wariantu inwestorskiego do realizacji budowy linii kolejowej 170 Katowice - granica państwa - Ostrawa, w ramach projektu CPK
 • Uchwała nr LXIV/607/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu o poparcie działań mieszkańców Palowic i Szczejkowic sprzeciwiających się budowie trasy Kolei Dużych Prędkości - linii kolejowej 170 Katowice - granica państwa - Ostrawa, przez te miejscowości
 • Uchwała nr LXIV/608/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań zmierzających do ochrony wartościowego dla turystyki terenu tzw. Pojezierza Palowickiego w granicach Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
 • Protokół z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego

  Komisja zebrała się w pełnym składzie.

  W posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków komisji, naczelnicy wydziałów branżowych, wiceburmistrz Andrzej Raudner, pełnomocnik burmistrza Grzegorz Wolnik, dwie delegacje mieszkańców Palowic i Bełku oraz przedstawiciel Rybnickiego Alarmu Smogowego.

  Na posiedzeniu omówiono branżowe projekt uchwały. Projekty został zaopiniowane pozytywnie przez wszystkich członków komisji.

  Do pozostałych projektów uchwał przewidzianych na dzisiejszą sesję członkowie komisji nie wnieśli uwag.

  W dalszej części posiedzenia komisja omówiła rządowe plany budowy linii kolejowych CPK - aktualne informacje w tym temacie przekazał pełnomocnik burmistrza Pan Grzegorz Wolnik, który poinformował o przebiegu posiedzenia komisji senackiej na której obecna była delegacja gminna wraz z sołtysami Palowic i Szczejkowic.

  W sprawach bieżących przedstawiciel Rybnickiego Alarmu Smogowego zreferował i przedstawił w formie multimedialnej rezultaty przeprowadzonej w grudniu 2021 przed budynkiem CKE akcji SZTUCZNE PŁUCA. Omówił również negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza przez źródła ciepła opalane paliwami stałymi oraz możliwości pozyskania dotacji na wymianę starych kotłów w ramach projektu Czyste Powietrze. Zaapelował również o zmianę regulaminu przyznawania gminnych dotacji na wymianę kotłów, celem rezygnacji z dotacji na kotły opalane ekogroszkiem.

  W dalszej części posiedzenia przedstawiciele delegacji mieszkańców Palowic i Bełku przedstawili w formie multimedialnej i omówili walory Pojezierza Palowickiego i Bełku w kontekście ochrony występujących tam gatunków roślin i zwierząt celem utworzenia na tych terenach użytku ekologicznego.

  W związku z powyższym Komisja podjęła wnioski o przekazaniu stanowiska mieszkańców w sprawie utworzenia użytku ekologicznego do gminnych wydziałów Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony środowiska celem wydania opinii, co do skutków prawnych ewentualnego ustanowienia przedmiotowych użytków ekologicznych i zgodności z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

  Ponadto Komisja podjęła wniosek o wystosowanie przez Radę Miejską apelu w sprawie zmiany przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium Komunikacyjnym CPK na terenie Gminy i Miasta przekazać Przedstawicielom władzy Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystom. Projekt przedmiotowej uchwały otrzymali państwo przed dzisiejszą sesją

  Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 • Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego (posiedzenie komisji odbyło się w dniu 9 marca 2023 roku)

  Posiedzenie poświęcone było omówieniu oddziaływania na środowisko propozycji przebiegu korytarzy szybkiej kolei CPK przez kompleksy leśne południowej części Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny objęte ochroną Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.

  Do udziału w posiedzeniu zaproszono Panią Hannę Pompa-Obońską Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, przedstawicieli Kół Łowieckich „Raróg” i „Gawra”, przedstawicieli mieszkańców sołectw Bełk, Palowice i Szczejkowice. Zaproszenie było wysłane również do nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik Pana Tomasza Olszewskiego, który ze względu na inne obowiązki nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu. W posiedzeniu wziął udział również Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta, naczelnicy wydziałów, radca prawny.

  Zwracano uwagę na unikatowość terenów Pojezierza Palowickiego i ich niezwykle cenne walory przyrodnicze i nienaruszony ekosystem. Dyrekcja Parku zapewniła, że jest po stronie samorządu i podejmie każdą współpracę mającą na celu ochronę tych terenów. Również przedstawiciele Kół Łowieckich deklarowali wsparcie gminy w celu ochrony przyrody.

  W trakcie dyskusji obecni na posiedzeniu Mieszkańcy między innymi zwracali się o pomoc przy dopracowaniu stanowisk dotyczących objęciem dodatkową ochroną terenów najbardziej wartościowych przyrodniczo, położonych w granicach CKKRW w południowej części naszej gminy oraz o pomoc na etapie przyjmowania decyzji środowiskowej.

  Dyrektor oraz pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zadeklarowali pomoc ekspertów z Parków w tych kwestiach.

  Mieszkańcy zwracali się również o przeprowadzenie przez Parki akcji edukacyjnej np. przez organizację spotkań, konkursów w szkołach mających na celu uwrażliwić na problem i pokazać jakim zagrożeniem jest przebieg linii szybkiej kolei dla przyrody. Dotarcie do najmłodszych pozwoli dotrzeć do starszych z tymi informacjami.

  Dyrekcja Parku poinformowała, że prowadzą szeroką działalność edukacyjną i wystąpią z taką ofertą do gminy.

  Przewodniczący Komisji zaproponował przygotowanie wniosku w formie apelu do CPK dot. podtrzymania zdecydowanego sprzeciwu przeciwko propozycji przebiegu korytarzy szybkiej kolei CPK związanych z ingerencją w cenne przyrodniczo tereny.

  Mieszkańcy złożyli na ręce Burmistrza wniosek Mieszkańców dot. sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, który za pośrednictwem samorządu skierowany jest do Trybunału Konstytucyjnego.


 • Sprawozdanie z działalności doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego (posiedzenie komisji odbyło się w dniu 3 kwietnia 2023 roku)

  Posiedzenie poświecone było omówieniu walorów rekreacyjno-wypoczynkowych i turystycznych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego południowej części Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, z uwzględnieniem Pojezierza Palowickiego.

  Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia „Luxtorpeda”, PTTK Koło „Ramża”, KTK „Wandrus” Żory, MOSiR Czerwionka-Leszczyny oraz przedstawiciele mieszkańców sołectwa Bełk, Palowice i Szczejkowice. W posiedzeniu udział wzięli Burmistrz GiM, Pełnomocnik Burmistrza ds. PRiG, naczelnicy wydziałów, radca prawny oraz członkowie Komisji.

  Zaproszeni goście informowali o ważności dla ich działalności terenów planowanych pod trasę kolei, gdzie wyznaczone są ścieżki rowerowe, piesze i narciarskie. W miejscach tych ze względu na ich atrakcyjność przyrodniczą i rekreacyjną organizowanych jest szereg wydarzeń sportowych i edukacyjnych m.in. Grill+Run=Fun, zloty kolarskie, zajęcia dla dzieci.

  Na posiedzeniu Aleksander Żukowski radca prawny ale i pasjonat przyrodnik przedstawił rys historyczny oraz omówił walory przyrodnicze, krajoznawcze i turystyczne Pojezierza Palowickiego oraz okolicznych kompleksów leśnych.

  Podjęto wnioski o przygotowanie apeli :

  - o podjęcie działań zmierzających do ochrony wartościowego dla turystyki terenu tzw. Pojezierza Palowickiego w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - skierowany do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego

  oraz

  - o poparcie działań mieszkańców Palowic i Szczejkowic sprzeciwiających się budowie trasy Kolei Dużych Prędkości - linii kolejowej 170 Katowice - granica państwa - Ostrawa, przez te miejscowości - skierowany do gmin i powiatów województwa śląskiego.

   

 •  Protokół z posiedzenia Komisji ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego w dniu 22 czerwca 2023 roku

   

   

  Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta przekazał informacje o spotkaniach dot. CPK, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia komisji m.in. spotkanie burmistrzów Mikołowa, Łazisk, Orzesza i Czerwionki-Leszczyn, protesty w Mikołowie oraz na Pojezierzu Palowickim.     

  Grzegorz Wolnik Pełnomocnik ds. PRiG poinformował o konferencji  która odbyła się w Ostrawie dot. bezpieczeństwa, na której okazało się, że na dzień dzisiejszy nie ma uzgodnień z Czechami dot. wyboru wariantu przekroczenia granicy. Poinformował również o innych prowadzony działaniach w tym temacie.

  Roman Gorzawski Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska poinformował na jakich etapach są procedowane projekty dot. ochrony przyrodniczo cennych miejsc tj. Aleja Dębowa w Palowicach, Pojezierze Palowickie i drzewa rozrzucone. W przypadku użytku ekologicznego Rybowe Doły w Bełku, w związku z tym, że przygotowanie dokumentacji przyrodniczej byłoby długotrwałe, zaproponował objęcie ochroną w tym obszarze drzew mających walory pomnikowe.

  Komisja wyraziła pozytywne stanowisko w tym temacie, jednak konieczna jest tu konsultacja z mieszkańcami w celu modyfikacji wniosku.

  Mieszkaniec Palowic zwrócił się z propozycją zaproszenia na teren Gminy i zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Sejmiku Województwa Śląskiego.

  Pełnomocnik ds. PRiG zaproponował, ze względu na okres wakacyjny aby zaprosić połączone Komisje Sejmiku na posiedzenie na terenie Gminy.

  Komisja przyjęła wniosek o skierowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zaproszenia do Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego, do członków Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   oraz doraźnej Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową na posiedzenie Komisji ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, na terenie Gminy, w celu omówienia zagrożeń wynikających z przebiegu kolei dużych prędkości przez teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jak i sąsiednich miast i gmin.

  Mieszkaniec Szczejkowic omówił działania jakie podejmowano w ostatnim czasie.

 • Protokół z posiedzenia Komisji ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego w dniu 4 października 2023 roku

  Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji, członkowie Komisji sejmiku województwa śląskiego tj. Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową. W posiedzeniu Komisji udział wziął także Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski, Wiceprezydent Rybnika Piotr Masłowski, strona społeczna Mikołowa oraz mieszkańcy Palowic (wg załączonej listy obecności).

  Posiedzenie prowadził Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik, który powitał wszystkich zebranych.

  Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że w dalszym ciągu jesteśmy przeciwko przebiegowi trasy inwestorskiej. Ten przebieg nie był z nami w żaden sposób konsultowany, żaden z naszych wniosków nie został uwzględniony. Władza nie liczy się z mieszkańcami, ani z samorządem. Zastanawia go też pytanie zadawane przez CPK kto wymyślił Kolej +. A przecież liderem tego przedsięwzięcia samorząd województwa. Budowa Kolei + rozwiązałaby wszystkie problemy na poziomie wykluczenia Jastrzębia Zdroju jako miasta, które na mapie nie ma połączenia z kolejowego. Kolej Dużej Prędkości na etapie projektowania i po uwzględnieniu naszych propozycji można by było puścić w całkiem innym miejscu. Dziś mówimy przebiegowi inwestorskiemu nie.

  Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik przedstawił pismo CPK będące odpowiedzią na pismo w zakresie przebiegu linii szybkiej kolei. W piśmie tym CPK kwestionuje program Kolej + i zarzuca nam, że nie zauważamy problemów komunikacyjnych Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. CPK twierdzi także, że Kolej + skaże te miasta na prowincjonalizację i marginalizację. Czyli PKP PLK realizuje program Kolej +, który jest kwestionowany przez CPK. Widać tu braku koordynacji działań na poziomie rządowym.  

  Przewodniczący RM Bernard Strzoda podziękował za przybycie przedstawicielom samorządu Województwa Śląskiego i za ich wsparcie. Przypomniał, że jesteśmy w miejscu, w którym Kolej + ma przecinać linię CPK. Jesteśmy jak najbardziej za i jesteśmy przygotowani na przeprowadzenie inwestycji Kolej +, która miałaby  przebiegać po starym śladzie kolejowym. Powiedział, że wszystkie te miejsca pokaże zainteresowanym podczas wizji lokalnej.

  Jarosław Begański  mieszkaniec przedstawił informacje na temat projektowanych przebiegów linii CPK od 2019 roku. Zakwestionował budowę szybkiej kolei przez tereny Śląska. Przedstawił argumenty przeciwko budowie tej inwestycji. Powiedział, że jeżeli zostanie zrealizowany wariant W 72, to Palowice znikają z administracyjnej mapy Polski.

  Wiceprezydent Rybnika Piotr Masłowski powiedział, że CPK w zaproponowanej wersji marginalizuje miasta średniej wielkości, gdyż koleje szybkiej prędkości wszędzie gdzie się pojawiają powodują, że one zanikają, pozostają tylko te największe. Przez Śląsk nie da się poprowadzić kolei szybkiej prędkości ze względu na szkody górnicze, poza tym terenów wartościowych przyrodniczo jest bardzo mało, a zbudowanie tego pod hasłem ekologicznym jest absurdalne. Wg niego stara linia 140 powinna być zmodernizowana, wtedy Rybnik by na tym wygrał. I takie jest oficjalne stanowisko.  

  Następnie odbyła się wizja w terenie.

  Po powrocie z wizji w terenie Przewodniczący RM przedstawił działania jakie samorząd podjął w zakresie najpierw zapobiegania budowie szybkiej kolei, a następnie w zakresie dyskusji z CPK.

  Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że mamy zasadę, że nie projektujemy u sąsiadów. Gdybyśmy się skonfliktowali z sąsiadami to by nas podzielili.

  Profesor Iwona Jelonek radna Sejmiku Województwa Śląskiego powiedziała, że to jest bardzo istotna rzecz. Zapytała czy budujemy czy jesteśmy w ogóle na nie.

  Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że nie jesteśmy przeciwko rozwojowi, wskazujemy linię E65 jako rozsądne i racjonalne rozwiązanie. Chcemy, żeby ta linia, która już obecnie jest rewitalizowana spełniała rolę łączności z Czechami. Żeby pozwoliła dotrzeć mieszkańcom do szkoły czy pracy. Szybka kolej z Ostrawy do Katowic nie będzie się nigdzie u nas zatrzymywać, więc nie będzie miała wpływu na polepszenie życia mieszkańców.     

  Profesor Iwona Jelonek powiedziała, że ta szybka kolej będzie miała na pewno negatywny wpływ na cały ekosystem i na całe dziedzictwo przyrodnicze.

  Piotr Flajszok mieszkaniec odniósł się do pytania czy budujemy. Nie mówimy nie bo nie, mówimy nie bo jest alternatywa. Pierwsza alternatywą jest Kolej +, druga to linia E 65, która jest już częściowo zmodernizowana. Mamy jeszcze linię S 140, na której również jeździ Intercity. Można by tam dołożyć drugi tor. Różnice w czasie przejazdu CPK, a tymi alternatywami to zaledwie kilkanaście minut. Następnie wyjaśnił co do tej pory w tym zakresie zrobiła strona społeczna. W zasadzie oni mogą tylko protestować. Na pisma czy uwagi nie było żadnego odzewu ze strony CPK. Jest zawiedziony tym, że niektórzy okoliczni samorządowcy zaczęli współpracować z CPK.

  Tomasz Orłowski działacz społeczny Mikołowa powiedział, że prezydent Andrzej Duda publicznie stwierdził, że nie było w historii III Rzeczpospolitej ważniejszej inwestycji państwowej 

  niż CPK. Chciałby tu przypomnieć, że państwo tworzy społeczeństwo. W związku z tym wszystko, co się w ramach państwa planuje ociera się rację stanu. W szczególności jeśli mówimy o inwestycjach, których wartość będzie sięgać nawet pół biliona złotych. W związku z tym najpierw potrzebne są studia, które wskazywałyby na celowość rachunku ekonomicznego. Takich studiów nikt nie przeprowadził i takiego rachunku ekonomicznego nie ma. Poza tym ta inwestycja nie ma celowości, społeczeństwo tej inwestycji nie potrzebuje. Co jest warte państwo, które planuje tak drogą inwestycję i wywłaszczanie setek tysięcy ludzi w sytuacji kiedy się tych ludzi skazuje na niebyt.

  Jarosław Biegański powiedział, że oczekuje, aby z poziomu Urzędu Marszałkowskiego przekazano sprostowania w mediach dot. tego co robi CPK. Oczekuje, aby była szybka reakcja na nieprawdziwe informacje ze strony CPK. Oczekuje, aby zwykły obywatel, gdy dostanie pismo, będzie mógł zwrócić się do prawników Urzędu Marszałkowskiego, żeby tam zajęli się jego problemem. CPK przed wyborami zmienia sposób narracji np. dot. odszkodowań. Prosi, aby radni Sejmiku Śląskiego zajęli się aspektem ludzkim.

  Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że nie będzie to organizacyjnie proste. Ale jest to do rozważenia.

  Piotr Flajszok poprosił, aby  radni Sejmiku zwrócili się do ZDW z zapytaniem, czy CPK zwracało się do nich o współpracę w zakresie przejść szybkiej kolei przez drogi wojewódzkie. Czy taka współpraca została nawiązana i na jakiej podstawie prawnej.

  Sołtys Palowic Dominika Baranowicz podziękowała za przybycie radnych sejmiku, powiedziała, że będą walczyć dalej. Projekt CPK ma 6 lat, niedługo będzie kosztował pół biliona złotych bez wbitej łopaty.   

  Mieszkanka Mikołowa wyraziła swój żal wobec braku współpracy ich samorządu z mieszkańcami. Współpraca z ich Burmistrzem oraz Radą Miasta jest niemożliwa. Podziękowała za ich przyjęcie tutaj.

  Tomasz Orłowski powiedział, że współpraca nie polega na przerzucaniu się odpowiedzialnościami. CPK obawia się tylko i wyłącznie zorganizowanego protestu społecznego. Tym całym projektem zarządza kilka ustaw, które tworzą państwo w państwie. Ten protest społeczny możemy wyrazić na najbliższych wyborach.

  Jarosław Begański powiedział, że prawnicy Urzędu Marszałkowskiego powinni bardzo dokładnie prześledzić to, jak odbywały się pseudo konsultacje i jakich dokładnie przebiegów dotyczyły. Powinno się dokładnie wypunktować ludzi z CPK.

  Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że wszelkie złożone dziś uwagi zostaną prześledzone. Na razie czekamy na wynik wyborów.   

 •  Protokół z posiedzenia Komisji ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego w dniu 19 listopada 2023 roku

  Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski przedstawił informacje ze spotkania z burmistrzami Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza; na którym omówiono dalsze działania związane z proponowanym przebiegiem korytarza - wariant W72 szybkiej kolei przez ww. Gminy. Poinformował również, że trwają rozmowy z parlamentarzystami wybranymi w wyborach 15.10.2023 r. do Sejmu i Senatu z naszego regionu dot. spotkania w naszej Gminie dot. CPK.

  Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik poinformował, że inwestor spółka CPK złożyła wniosek do RDOŚ w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowej dot. przebiegu linii szybkiej kolei nr 170 w wariancie inwestorskim. Należałoby się obecnie skupić nad zgłaszaniem uwag do ww. wniosku.

  Mieszkaniec Palowic zwrócił uwagę, że we wniosku do RDOŚ złożonym przez CPK powinna znaleźć się analiza pozostałych wariantów przebiegu korytarza, aby można porównać uwarunkowania oraz aby Urząd GiM pomógł mieszkańcom opracować wzór wniosku do składania uwag do opracowania decyzji środowiskowej.

  Mieszkaniec Szczejkowic zauważył, że wniosek CPK jest niekompletny, nie określa kto jest stroną w postepowaniu, czy uwagi można składać tylko do wariantu inwestorskiego, żeby Gmina wyjaśniła ten problem oraz aby przygotowała szablon wniosku do składania uwag przez mieszkańców.

  Mieszkaniec Bełku zawrócił uwagę, że nie możemy przestać być ostrożni, powinniśmy zakwestionować przebieg linii 170, w momencie gdy wariant inwestorski okaże się niekorzystny RDOŚ może wskazać inny korytarz przebiegu kolei. Musimy współpracować z wszystkimi Gminami przez które ma przebiegać linia 170.

  Mieszkaniec Palowic - powinniśmy zwrócić się do Marszałka aby wspólnie z burmistrzami Gmin opracowali uwagi i stanowisko dot. przebiegu linii 170 i złożyli go do RDOŚ, zwrócił również uwagę aby ponownie przeanalizować przebieg szybkiej kolei i istniejącej linii nr 65.

  Burmistrz GiM przekazał, że jest w kontakcie z Marszałkiem i burmistrzami sąsiednich Gmin w tej sprawie. Poinformował, że wzór wniosku Urząd przygotuje w najbliższych dniach.

  Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie wniosków:

  - Wniosek do Burmistrza GiM, aby wspólnie z burmistrzami Gmin, przez które ma przebiegać linia kolejowa Katowice - granica państwa, razem z Urzędem Marszałkowskim opracować wspólne stanowisko dotyczące uwag do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, złożonej przez spółkę CPK do RDOŚ.

  - Wniosek dotyczący pomocy przy opracowaniu wzoru wniosku, na którym mieszkańcy zagrożeni skutkami wynikającymi z przebiegu tej inwestycji mogliby składać uwagi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
  Powyższe wnioski przegłosowano jednogłośnie pozytywnie.

  Mieszkaniec Mikołowa zauważył, ze wniosek CPK do RDOŚ obejmuje tylko przebieg linii kolejowej do granicy państwa , zniknął temat kolei do Ostrawy, brakuje informacji o obszarze transgranicznym, nie ma we wniosku słowa o kolei dużych prędkości. Powiedział również, że raport oddziaływania na środowisko powinien być w trzech wariantach, w wariancie inwestorskim i wariantach alternatywnych.

  Pełnomocnik ds. PRiG zwrócił uwagę aby mieszkańcy składając uwagi do wniosku, we wnioskach uwzględniali te wątpliwości. Zauważył, że Marszałek ma tyle władzy co my ale może nam bardzo pomóc przy rozmowach z Czechami oraz znacznie może wzmocnić nasze stanowisko w przekazie medialnym, jak również reprezentując nasze interesy poprzez wypracowanie wspólnego wniosku Urzędu Marszałkowskiego i Gminy, z uwagami do RDOŚ dotyczącymi wniosku CPK.

  Roman Gorzawski Naczelnik Wydz. ZKO poinformował o rozstrzygnięciu odwołania do Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego projektów uchwał w sprawie ustanowienia zespołu krajobrazowo-przyrodniczego „Pojezierze Palowickie” oraz ustanowieni pomnika przyrody - alei 68 szt. dębów czerwonych w Palowicach. Sąd Administracyjny utrzymał w mocy negatywne stanowisko RDOŚ do ww. uchwał.

  Przewodniczący Komisji poinformował, że w uwagach dotyczących negatywnej opinii RDOŚ w sprawie projektu uchwały o ustanowieniu obszaru krajobrazowo-przyrodniczego „Pojezierza Palowickiego”, jest brak aktualnej analizy przyrodniczej tego terenu, Gmina zleciła opracowanie takiej analizy.  Opracowanie to ma być wykonane do końca listopada tego roku, co pozwoli złożyć nowy projekt ww. uchwały.

  Mieszkaniec Bełku poruszył sprawę użytku ekologicznego „Rybowe Doły” w Bełku.

  Burmistrz GiM poinformował, że do projektu uchwały dot. użytku ekologicznego „Rybowe Doły” również brakuje opracowania - analizy przyrodniczej tego terenu. Po uzupełnieniu wymaganej dokumentacji projekty tych uchwał będą złożone do RDOŚ.

  Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby w miarę możliwości przyspieszyć prace dotyczące opracowania projektów uchwał o objęciu ochroną obszaru „Pojezierza Palowickiego” oraz obszaru „Rybowych Dołów” w Bełku.

  Przewodniczący Komisji przedstawił krótką informację na temat realizacji projektu Kolei+, która ma przebiegać przez Palowice. Obecnie trwają prace projektowe, kolej ta ma przebiegać przez Palowice starym śladem linii 159, przy ul. Woszczyckiej ma powstać przystanek kolejowy. Prace projektowe mają zakończyć się w 2026 roku - realizacja przedsięwzięcia w latach 2027-2029. Gmina partycypuje w kosztach tego przedsięwzięcia.

  Radny Michał Toman asystent Senatora Piotra Masłowskiego - przekazał podziękowanie Senatora za wsparcie w wyborach 15.10.2023 r. oraz deklarację, że Senator Masłowski nie jest za linią 170 szybkiej kolei, jest za projektem Kolei+ która jest rozwojem dla poszczególnych samorządów, wyraził również gotowość do dalszej współpracy.

  Radna Izabela Rajca asystentka Europoseł Izabeli Kloc - przekazała, że wszystkie uwagi mieszkańców są przekazywane Pani Europoseł, która również jest otwarta na dalszą współpracę.

  Mieszkaniec Palowic zwrócił uwagę, że Pan Horała wyraził zdziwienie, że posłowie ze Śląska nie pytali o CPK. Zwrócił się z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu problemu szybkiej kolei.

  Burmistrz GiM poinformował, że w najbliższym możliwym terminie zorganizuje spotkanie z posłami i senatorami z naszego terenu.

   

   

top_baner
do góry