• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”
Ogłoszenia Burmistrza 16 Grudnia 2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2022 roku pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 % kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
„Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania oraz umożliwienie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie może być realizowane w terminie od 20 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odległości max. 55 km.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 54 750,00 zł.
Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie oraz będzie wynikała z uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem gotowości do przyjęcia osób bezdomnych w liczbie określonej w punkcie 2.4.1, jednak nie więcej niż 54 750,00 zł.

Zarządzenie Nr 618/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2022r. o godz. 14.00
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i 4.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: . Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 313.38KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
doc Zarządzenie Nr 618/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku” 187.5KB Plik: Zarządzenie Nr 618/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.„Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku” 66KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.„Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022 roku”

do góry