Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Klub Sportowy "Decor" Bełk pn.: "Dzień Piłkarza 2019"

Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Klub Sportowy "Decor" Bełk pn.: "Dzień Piłkarza 2019"

Ogłoszenia Burmistrza 16 Sierpnia 2019

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Klub Sportowy „Decor” Bełk (44-230 Bełk, ul. Główna 2) pn.: „Dzień Piłkarza 2019”, w trybie art. 19a na realizację w formie powierzenia zadania publicznego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w 2019 roku.

Zadanie jest realizowane w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Oferta jest także do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych (44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 19).

Wszelkie uwagi dotyczące oferty zamieszczonej poniżej należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9) lub na adres poczty elektronicznej e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00.


Plik do pobrania:

1. Ogłoszenie do publicznej wiadomości oferty (tryb 19a) złożonej przez Klub Sportowy "Decor" Bełk pn.: "Dzień Piłkarza 2019" 

 

do góry