Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego

Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego

Ogłoszenia Burmistrza 27 Października 2009

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, działając w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, zaprasza do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego.
Przedmiotem zbycia jest odwęglony łupek przywęglowy znajdujący się na nieruchomości położonej w Czerwionce – Leszczynach, obręb Dębieńsko, KW 119 157, obejmującej zwał płaski. 
Zbyciu podlega odwęglony łupek przywęglowy w ilości 2 mln ton.
Odbiór własny przedmiotu zbycia następował będzie w okresie od stycznia 2010r. do grudnia 2012r. 

Cena wywoławcza 1 tony przedmiotu zbycia wynosi 1,90 zł (netto)
Wadium wynosi 380.000,00 zł (wnoszone w pieniądzu)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, prowadzony w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym nr 07 8454 1095 2003 000 0374 0008 do dnia 4 listopada 2009 r.
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
Wadium zwrócone będzie w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia otwarcia ofert. 
Wadium wpłacone przez osobę, która przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Oferty pisemne należy składać do 4 listopada 2009 r. do godz. 9ºº w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Sprzedającego na adres Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, 44 – 230 Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9 oraz z oznaczeniem: "Zakup odwęglonego łupka przywęglowego", z podaniem adresu Kupującego. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2009 r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Czerwionka – Leszczyny.

Oferta musi zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę oferenta wraz z dokumentem z odpowiedniego rejestru (np. EDG, KRS).
  2. Datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu oferenta.
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  4. Harmonogram odbioru przedmiotu zbycia.
  5. Proponowany termin i sposób zapłaty za przedmiot rokowań.
  6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zapewniających wykonanie umowy.
  7. Dowód wniesienia wadium.

Materiał, którego zbycie jest przedmiotem rokowań oglądać można w każdym czasie do rozstrzygnięcia rokowań.

Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy zostanie przeprowadzona w dniu 9 listopada 2009 r. o godz. 12ºº w siedzibie sprzedającego.

Rokowania dotyczyć będą w szczególności: ceny zbycia, warunków i czasookresu odbioru kruszywa. 

Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół, będący podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Warunkiem sprzedaży, będzie wpłata całości ceny na rachunek bankowy Sprzedającego najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

top_baner
do góry