Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o konkursie ofert na dotacje w 2014 roku

Ogłoszenie o konkursie ofert na dotacje w 2014 roku

Ogłoszenia Burmistrza 10 Marca 2014

W dniu 10 marca 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 92/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2014 roku w obszarach:

Obszar 6: Zadania w zakresie działalności w spomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

a/ organizacja przedsięwzięć w zakresie wdrażania programów pobudzania przedsiębiorczości. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w tym zakresie, konkursów, akcji promocyjnych itp.

 

Obszar 7: Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a/ organizowanie kampanii wraz z akcjami informacyjno-edukacyjnymi dla mieszkańców gminy.

 

Razem wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych ww/w. obszarach wynosi 15 700,00zł.

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty muszą być zgodne z ramowym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.,Nr 6 poz. 25). Wzory ofert dostępne bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Doktora Rostka 7, tel. 32 43 12 251, lub drogą elektroniczną na stronie www.pozytek.gov.pl

 

Oferty na realizację w/w, zadań należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul.Parkowej nr 9 w terminie od 10.03.2014 roku do 31.03.2014 roku.

Plik do pobrania:

1. Treść zarządzenia 92/14

 

do góry